Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är ett strukturerat samarbete där du som pedagog utbyter erfarenheter med dina kollegor. Genom denna metod utvecklas din yrkeskompetens.

Metoden har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt för att utveckla verksamheter och lärares professionalitet med syfte att se till att eleverna lär sig mer och når målen.

Avgörande för hur framgångsrikt arbetet blir är hur samarbetet implementeras, organiseras, struktureras och dokumenteras. Det diskussionsklimat som råder på arbetsplatsen är också en viktig faktor.

I utbildningsförvaltningens definition ingår att samarbetet ska vara systematiskt och präglat av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Utveckla verksamheten och lärarens professionalitet

På utbildningsförvaltningen är kollegialt lärande centralt för det systematiska kvalitetsarbetet.

Resultat, utvecklingsinsatser och metoder prövas utifrån teorier, forskning och personalens egna erfarenheter. Samarbetet karaktäriseras av att vara öppet, fritt och kritiskt, med tydligt struktur och ledning.

Utbildningsförvaltningens ambition för kollegialt lärande finns uttryckt dels i programdirektivet för Professionsprogrammet (2015-11-10, s 4), dels i direktiv om Organisation, Roller och Ansvar (2019-09-01 s 7).

I direktiven framgår att professionsprogrammet ska genomsyras av en ambition att utveckla kollegialt lärande. Arbetet ska vara systematiskt, strukturerat och ett återkommande samarbete där återkoppling och analys är centrala.

Utbildningsförvaltningen ska initiera och samordna insatser som stödjer det kollegiala lärandet. Syftet är att främja utvecklingen av det professionella lärandet.

Blossing, U., & Wennergren, A. (2019)

Datnow, 2018

Hargreaves, 2019

Langelotz, 2017

Rönnerman, K. (2018). Att leda från mitten – lärare som driver professionell utveckling. Stockholm: Lärarförlaget

SFS 2010:800. Skollagen. Utbildningsdepartementet.

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur

Åsén Nordström, E. (2019). Kollegialt lärande-genom pedagogisk handledning och lärande samtal. Liber

Lauvås, P., Hofgaard Lycke, K., Handal, G. (2016). Kollegahandledning med kritiska vänner Studentlitteratur. Studentlitteratur

Cederberg-Scheike, A. (2016). Handledning för kollgialt lälrande Studentlitteratur. Studentlitteratur

Jahnke, A. (2019). Utveckla utbildning -vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap. Liber

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2018). Utmärkt ledarskap i skolan: Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse

Blossing, U. & Wennergren, A-C. (2019). Framtidens skola

Katz, S. & Ain Dack, L. (2017). Professionsutveckling och kollegialt lärande : framgångsstrategier och utvecklande motstånd

Rönnerman, K., Edwards-Groves, C., Grootenboer, P. (2018). Att leda från mitten: lärare som driver professionell utveckling

Alnervik, K., & Alnervik, P. (2017). Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan (Första upplagan. ed.). Stockholm: Liber

Blossing, U., & Wennergren, A. (2019). Kollegialt lärande : Resan mot framtidens skola (Upplaga 1:1. ed.). Lund: Studentlitteratur

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2013). Professionellt kapital : Att utveckla undervisning i alla skolor (1. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur

Hargreaves, A., O´Connor, M. (2019). Professionell kollegialitet: Om att utveckla lärares samarbete (Upplaga 1:1. ed.). Lund: Studentlitteratur.

Hirsh, Å. & Segolsson, M. (red). Skolutveckling som gemensamt projekt. BoD – Books on Demand

Håkansson, J. (2017). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: Strategier och metoder (Andra upplagan. ed.). Lund: Studentlitteratur

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning (1. utg.. ed.). Stockholm: Natur & Kultur

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling: Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse (Första utgåvan, första tryckningen. ed.). Stockholm: Natur & Kultur

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2018). Utmärkt ledarskap i skolan: Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse (Första utgåvan. ed.). Stockholm: Natur & Kultur.

Jarl, M., Blossing, U., & Andersson, K. (2017). Att organisera för skolframgång: Strategier för en likvärdig skola (Första upplagan. ed.). Stockholm: Natur & Kultur

Katz, S., & Ain Dack, L. (2017). Professionsutveckling och kollegialt lärande: Framgångsstrategier och utvecklande motstånd (Första utgåvan. ed.). Stockholm: Natur & Kultur

Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare? (Doctoral thesis, Gothenburg Studies in Educational Sciences

Langelotz, L. (2017). Kollegialt lärande i praktiken: Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? Natur & kultur.

Rönnerman, K., Edwards-Groves, C., & Grootenboer, P. (2018). Att leda från mitten: Lärare som driver professionell utveckling. Stockholm: Lärarförlaget.

Sülau, V. (2019). Vad händer i lärares kollegiala samtalspraktik? En studie av mötet mellan en nationell kompetensutvecklingsinsats och en lokal fortbildningspraktik (Gothenburg studies in educational sciences, 437). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Timperley, H. (2019). Det professionella lärandets inneboende kraft (Andra upplagan. ed.). Lund: Studentlitteratur

Studien Vad gör en skicklig lärare?

Studien Vad händer i lärares kollegiala samtalspraktik?

  • Publicerad: 1 apr 2022
  • Senast uppdaterad: 18 sep 2023
Dela sidan

Relaterade nyheter

Boktips
26 okt 2023 07:18
Sociala relationer i fritidshem
Att ha kunskap, både teoretiskt och praktiskt, om sociala relationer är viktigt för alla lärare. Det är extra viktigt i fritidshemmet där en stor del...
Bli inspirerad
5 sep 2023 07:23
Tillgängligt lärande i fokus på uppstartsdagen för grundskolan
Årets uppstartsdag för grundskolans pedagoger hade fokus på tillgängligt lärande. Fredrik Zimmerman och Elinor Kennerö Tonner hette de inbjudna gäste...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...

Relaterade blogginlägg

Tillgängligt lärande
11 aug 2023 07:18
Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!
Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på ...
Forskning i praktiken
9 jun 2023 11:23
Skolutveckling – ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet
I detta blogginlägg vill vi berätta om det skolutvecklingsarbete som pågått på Erik Dahlbergsgymnasiet de senaste fem åren.