Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Handlingsplan särskild begåvning

Antal Sidor: 11

Referenser

Här finns den fullständiga referenslistan för arbetsmaterialet kring särskild begåvning.

 • Aspeflo, U. (2023, 22 februari). Skola – Elev – Plan (SEP). https://media.pedagogisktperspektiv.se/2015/03/artikel_23_skola_elev_plan_sep.pdf
 • Bardel, C., & Österberg, R. (2015). Ämnesdidaktiskt stöd i moderna språk. I Skolverket (Red.), Särskilt begåvade elever – stödmaterial. Stockholm: Skolverket.
 • Brandl, M., & Szabo, A. (2019). Overexcitability, iconoclasm and mathematical creativity & giftedness. Proceedings of the 11th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness. Hamburg, Tyskland.
 • Dai, D. Y. (2010). The nature and nurture of giftedness: A new framework for understanding gifted education. New York, NY: Teachers College Press.
 • Dai, D. Y., & Chen, F. (2013). Three paradigms of gifted education: In search of conceptual clarity in research and practice. Gifted Child Quarterly, 57(3), 151-168.
 • Dweck, C. S. (2006). Mindset: How you can fulfil your potential. New York: Random House.
 • Gagné, F. (2021). Differentiating giftedness from talent: The DMGT perspective on talent development. New-York: Routledge.
 • Gates, J. (2010) Children With Gifts and Talents: Looking BeyondTraditional Labels, Roeper Review, 32(3), pp. 200-206.
 • Idsøe, E. C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm Akademisk.
 • Klingberg, T. (2016). Hjärna, gener och jävlar anamma: hur barn lär. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Krutetskii, V. A. (1976). The psychology of mathematical abilities in schoolchildren. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Leikin, R., & Sriraman, B. (Red.) (2017). Creativity and giftedness – Interdisciplinary perspectives from mathematics and beyond. Switzerland: Springer International Publishing.
 • MacLeod, B. (2004). Module 5–Curriculum differentiation for gifted students. In S. Bailey (Ed.), Gifted and talented education professional learning package for teachers. Sydney, Australia: Australian Government Department of Education.
 • Mellroth, E. (2018a). Med rätt att utmanas-i en skola för alla: Att utveckla verksamheten kring att inkludera elever med särskild begåvning i lärande. Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1255565/FULLTEXT01.pdf.
 • Mellroth, E. (2018b). Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom(Doctoral dissertation). Karlstad University Studies.
 • Mellroth, E. (2021). Differentierad undervisning som inkluderar elever med särskild begåvning. I C. Sims (Red.) Särskild begåvning i praktik och forskning. (ss. 93 – 120). Studentlitteratur.
 • Mönks, F. J., & Katzko, M. W. (2005). Giftedness and gifted education. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Red.), Conceptions of giftedness (s. 187–200). New York: Cambridge University Press.
 • Nissen, P. (2014). Identifikation af begavede og talentfulde elever—hvordan gør man? Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 51(2), 85-92
 • Nolte, M. & Pamperien, K. (2017). Challenging problems in a regular classroom setting and in a special foster programme. ZDM 49(1), 121–136.
 • Persson, R. (1997). Annorlunda land: Särbegåvningens psykologi. Almqvist & Wiksell.
 • Persson, R. S. (2015). Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf
 • Renzulli, J. & Reis, S. (2021). The three ring conception of giftedness: A change in dirctions from being gifted to the development of gifted behaviors. I R. J. Sternberg (Red.), Conceptions of giftedness. (ss. 318 – 335). Palgrave Macmillan.
 • Robinson, A. (1990). Cooperation or exploitation? The argument against cooperative learning for talented students. Journal for the Education of the Gifted, 14(1), 9–27
 • Roderiguez Milovic, P. (2021). Förutsättningar för ett gott bemötande och en bättre lärmiljö: En skolpsykologisk reflektion. I C. Sims (Red.) Särskild begåvning i praktik och forskning. (ss. 44 – 68). Studentlitteratur.
 • Rogers, B. K. (2007). Lessons learned about educating the gifted and talented: a synthesis of the research on educational practice. Gifted Child Quarterly, 51(4), 382–396.
 • SFS 2010:800. Stockholm. Utbildningsdepartementet.
 • Silverman, L. K. (Ed.). (1993).Counseling the gifted and talented. Denver,CO: Love.
 • Silverman, L. K. (2016). Särskilt begåvade barn. Natur & Kultur Akademisk.
 • Skolverket (2023, 10 februari). Särskilt begåvade elever.
 • SLO/Radbaud om listor som identifikation
 • Smedsrud, J. (2020). Explaining the variations of definitions in gifted education. Nordic Studies in Education, 40(1), 79-97.
 • SPSM (2023, 22 februari). Vad innebär en pedagogisk utredning? https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/vad-innebar-en-pedagogisk-utredning/
 • Sternberg, R. J. (1998). Abilities are forms of developing expertise. Educational Researcher, 27(3), 11–20.
 • Stockholm stad. (2023, 23 februari). Utbildningsnämndens handlingsplan för att möta särskilt begåvade elevers behov. November 2019. Pedagog Stockholm
 • Sutherland, M. (Ed.). (2012). Gifted and talented in the early years: Practical activities for children aged 3 to 6. Sage.
 • Szabo, A. (2017). Matematikundervisning för begåvade elever–En forskningsöversikt. Nordisk Matematikkdidaktikk, 22(1), 21-44.
 • Tomlinson, C. A. (2016). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, VA: Pearson education.
 • Wallberg, H. (2019). Lektionsdesign: En handbook. Gothia utbildning.
 • Ziegler, A. (2005). The actiotope model of giftedness. I R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Red.), Conceptions of giftedness (s. 411–436). New York: Cambridge University Press.
 • Ziegler, A., Vialle, W., & Wimmer, B. (2013). The actiotope model of giftedness: A short introduction to some central theoretical assumptions. Faculty of Social Sciences - Papers. 526. University of Wollongong.
 • Publicerad: 21 jun 2023
 • Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

30 jan 2024 16:32
Konferens om särskild begåvning
Jönköpings kommun arrangerade en konferens om särskild begåvning den 25 januari 2024 på Elmia i Jönköping. Nationella och internationella talare gav ...
21 jun 2023 10:42
Särskild begåvning
Som pedagog möter du många barn och elever. Fem procent av dessa kan enligt Skolverket räknas som särskilt begåvade och de behöver ofta andra utmanin...

Relaterade nyheter

Nyhet
14 mar 2024 06:34
Se konferensen om särskild begåvning i efterhand
Nu har du möjlighet att i efterhand ta del av hela konferensen om särskild begåvning som Jönköpings kommun arrangerade den 25 januari 2024 på Elmia i...
Aktuellt just nu
23 feb 2023 13:47
Särskild begåvning - kompetensutveckling med start ht 23
Är du intresserad av att delta i kompetensutveckling kring särskild begåvning med efterföljande uppdrag? Nu har du som jobbar som förskollärare, lära...
Lär dig mer
9 nov 2023 09:32
Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning
Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett...