Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Kollegaobservationer

Observationer kan användas i alla metoder inom det kollegiala lärandet. Syftet med kollegaobservationer är att synliggöra det som händer i undervisningen, utveckla självreflektion och få en fördjupad förståelse om lärande.

I olika metoder för kollegialt lärande ingår det att använda sig av observationer, ibland används också begreppet skuggning. Att arbeta med kollegiala observationer är en metod för att synliggöra det som händer i undervisningen. Syftet är att studera och diskutera en konkret undervisningssituation för att utveckla självreflektion och en fördjupad förståelse om undervisning och lärande.

Vid en observation utmanas både den som blir observerad och den som observerar och ett gemensamt lärande kan skapas. Observationen ger nya möjligheter till att synliggöra och granska nya aspekter av både sin egen och andras undervisning.

Som hjälp vid en observation bör ett observationsprotokoll användas. Hur observationsprotokollet ser ut kan skifta men det bör ha en bra stödstruktur så att det hjälper såväl den som blir observerad som den som observerar. Läraren som ska bli observerad beskriver vad den vill att observatören ska fokusera på under besöket och sen använder observatören protokollet under observationens gång. Efter observationen diskuteras undervisningssituationen och protokollet med syfte att utveckla självreflektion och en fördjupad förståelsen om undervisning och lärande.

Observationsprotokoll - ett exempel (för anställda i Jönköpings kommun)

När observationer används är den ömsesidiga tilliten viktig. Både observatören och den som blir observerad behöver känna trygghet inför observationen. I det efterkommande mötet är det av största vikt att det finns en balans mellan stöd och framåtsyftande feedback/kritik. Ska arbetet med observationer bli utvecklande och leda till nya lärdomar behövs ett öppet gemensamt reflekterande där frågor blir viktigare än de rätta svaren.

Arbetet med observationer, som ett verktyg för professionsutveckling, kräver tillit, öppenhet och respekt för varandras förmågor och det tar tid att etablera arbetssättet. Men det är en metod som bidrar till inspiration och kraft för att utveckla såväl lärares eget lärande som elevers lärande.

Som en del i att utveckla det kollegiala lärandet med vetenskapligt förhållningssätt kan dokumentationsunderlag vara ett stöd.

Dokumentationsunderlaget kan vara ett stöd och underlag till det systematiska kvalitetsarbetet där insatser prövas, kritiskt granskas och kommuniceras för att undersöka om och på vilket sätt de kan bidra till ökad måluppfyllelse och utveckling.

Bjørndal, C.R.P. (2018). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

Björndal, C R P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber

Kornhall, P. (2014). Alla i mål: Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och Kultur

Skolverket (2015a). Forskningsbaserat arbetssätt i undervisningen. Hämtad 181213, från https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-i-undervisningen

Skolverket (2015b). Systematiskt kvalitetsarbeteför skolväsendet. Stockholm: Skolverket

Wennergren, A_C (2016) Skuggning för dokumentation och kritisk granskning av undervisningspraktiker. I Anderberg E. Skolnära forskningsmetoder. (s.89-109)

  • Publicerad: 1 apr 2022
  • Senast uppdaterad: 8 nov 2022
Dela sidan

Relaterade nyheter

Boktips
26 okt 2023 07:18
Sociala relationer i fritidshem
Att ha kunskap, både teoretiskt och praktiskt, om sociala relationer är viktigt för alla lärare. Det är extra viktigt i fritidshemmet där en stor del...
Bli inspirerad
5 sep 2023 07:23
Tillgängligt lärande i fokus på uppstartsdagen för grundskolan
Årets uppstartsdag för grundskolans pedagoger hade fokus på tillgängligt lärande. Fredrik Zimmerman och Elinor Kennerö Tonner hette de inbjudna gäste...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...

Relaterade blogginlägg

Tillgängligt lärande
11 aug 2023 07:18
Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!
Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på ...
Forskning i praktiken
9 jun 2023 11:23
Skolutveckling – ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet
I detta blogginlägg vill vi berätta om det skolutvecklingsarbete som pågått på Erik Dahlbergsgymnasiet de senaste fem åren.