Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Skolskogar

Foto på en skylt uppsatt på en trädstam. Texten lyder: alla får va me.

Här hittar du information om kommunens skolskogar och hur en skola eller förskola gör när det finns en önskan om att skapa en ny skolskog.

Skolskogar vid Jönköpings kommuns förskolor och skolor ger naturvana och främjar lärande med alla sinnen.

Jönköping har varit föregångare i att etablera skolskogar vid förskolor och skolor. Idag finns drygt ett femtiotal skolskogar i Jönköpings kommun.

Vad är en skolskog?

En skolskog är en plats som en skola eller förskola kan använda för utomhuspedagogik eller för att bara vara ute. Vid skolorna eller en bit ifrån skolan kan man få disponera ett stycke kommunal mark för att ha som uteklassrum. Kanske är det ett skogsområde man redan använder, kanske vill man bygga upp ett nytt uteklassrum för att testa nya pedagogiska idéer. Naturskolan kan ibland också använda skolskogen för lektioner när de åker ut på besök. Platsen är också en tillgång under fritiden för allmänheten och föreningslivet.

Varför finns det skolskogar?

Behovet av utevistelse under skoltid ökar eftersom man ser i undersökningar att både tiden ute, vanan att vistas i naturen och mängden fysisk aktivitet minskar. Att vistas utomhus ökar välbefinnandet eftersom stressnivåerna sjunker, det gynnar inlärning med alla sinnen och skapar förutsättningar för naturvana och ett ökat friluftsliv. Det är helt enkelt en investering i ett gott och lyckligt liv!

Målet med en skolskog är att den ska uppfylla följande syften:

  • Bidra till ökad måluppfyllelse av läroplanens mål inom alla ämnen.
  • Barn och elever ska stimuleras till rörelse under skoltid.
  • Förståelse för naturen ska vara en naturlig del i alla barns och ungas
    skoldag.
  • Barn och elever ska ges goda möjligheter att vistas utomhus med god
    tillgång till grönområden.

Hur får jag använda marken?

En skolskog är ett avgränsat område som tekniska kontoret och utbildningsförvaltningen skriver en extra överenskommelse kring för att disponeras kostnadsfritt av skolan för lektioner och utevistelser. Då får verksamheten en utökad allemansrätt: att ordna samlingsplats, bygga hinderbanor och vindskydd, ta ner mindre träd eller plantera, gräva gropar, sätta upp skyltar, bygga kojor, göra naturvävar, ja bara fantasin sätter gränserna. Men tänk på att det kan krävas tillstånd från tekniska kontoret och/eller bygglov för göra vissa saker. Hinderbana eller vindskydd är sådana exempel. Likaså om ni vill fälla träd som har större omkrets än 10 cm vid roten. Skolan eller förskolan har alltid säkerhetsansvaret men tekniska kontoret är behjälpliga med farliga träd m.m.

Tekniska kontoret får kännedom om hur de tätortsnära skogarna används och värnas och kan då på så sätt ta hänsyn vid skogliga åtgärder efter de kringboendes önskemål. Överenskommelsen diarieförs och finns på så sätt offentligt tillgängligt. Den förnyas om verksamheten inte säger upp den och det finns en kontaktperson på tekniska kontoret och på skolan att kontakta om behov finns. Skolskogarna finns med som ett lager i kommunens kartsystem Geosecma.

Jobbar du inom förskola eller skola och vill skapa en skolskog? Börja med att kontakta Joakim Frick, skogsförvaltare på tekniska kontoret.

E-post: joakim.frick@jonkoping.se

Behöver du extra resurser till innehållet i skolskogen? Kontakta Lisa Bergström, friluftsstrateg på fritidsförvaltningen.

E-post: Lisa.bergstrom2@jonkoping.se

Vill du ha pedagogiska tips och byggidéer? Kontakta Linus Ögren, fritidspedagog på Attarpskolan.

E-post:linus.ogren@jonkoping.se

  • Publicerad: 24 mar 2022
  • Senast uppdaterad: 2 nov 2022
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

2 nov 2022 16:15
Lär dig att arbeta med reflektionsböcker i förskolan
Böckerna används i ett undervisningssyfte där barnen kan utforska och dokumentera om sådant de upptäcker t.ex. i naturen.
1 nov 2022 11:02
Mer friluftsliv i skolan
Få nya verktyg och inspiration till att planera och genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv.

Relaterade nyheter

Nyhet
28 mar 2023 10:15
Studenter lär sig utomhusundervisning på Attarpsskolan
På Attarpsskolan i Bankeryd får elever från förskoleklass till årskurs 3 utomhusundervisning av fritids- och utomhuspedagogen, Linus Ögren. I vår kom...
Lärglädjespridare
1 dec 2022 10:13
"Vi bjuder in eleverna till delaktighet"
Louise och Åsa är årets sista Lärglädjespridare. Möt två fritidslärare som bl.a. arbetar med äventyrspedagogik, ett upplevelse- och samarbetsbaserat ...

Relaterade blogginlägg

Utomhuspedagogik
5 feb 2024 15:24
Med en känsla av äventyr
En ny termin har startat och med den öppnar sig nya möjligheter. Eleverna har återvänt till skolan, jag är redo med nya lektioner och överallt finns ...
Utomhuspedagogik
30 apr 2024 08:47
Utomhuspedagogik i stadsmiljö
Per Brahegymnasiet ligger mitt i Jönköping och vid första tanken kan man tänka att vi inte har mycket till natur kring skolan. Men det finns mer än v...
Utomhuspedagogik
13 mar 2024 07:23
Att utforska världen
I det här blogginlägget kommer jag att presentera olika lektioner och metoder för utomhuspedagogik med rörelse och sensorisk inlärning i fokus. Vi ko...