Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Aktionsforskning

Aktionsforskning innebär att du tillsammans med kollegor utvecklar en fördjupad teoretisk förståelse för vad som sker i en verksamhet. Din grupp arbetar i olika steg där planera – agera – observera – reflektera ingår.

 Som arbetssätt har aktionsforskning på senare år blivit allt vanligare när det gäller området skolutveckling. Aktionsforskning kan ses som en spiral som börjar i ett vardagligt problem. Utifrån det problemet agerar sedan kollegorna tillsammans för att undersöka och finna en lösning på det aktuella problemet.

Aktionsforskning innebär att en grupp tillsammans utvecklar en fördjupad teoretisk förståelse för vad som sker i en verksamhet. Genom att tillsammans reflektera kring detta hittar gruppen åtgärder för att utveckla och förbättra den aktuella verksamheten.

Aktionsforskningsspiral

Aktionsforskningspiral

Aktionsforskning kan liknas vid en spiral som tar sin början i ett vardagligt problem som har identifierats i verksamheten. Utifrån det problemet eller behovet formuleras sedan en fråga som gruppen vill ha en djupare förståelse av. Aktionsforskning bygger på stegen: planera – agera – observera – reflektera.

Under arbetets gång reflekterar kollegorna tillsammans kring den identifierade frågan och hela processen följs sedan systematiskt. Olika teorier kan användas för att få en djupare förståelse för problemet. Aktionsforskning handlar om att ta tillvara den kompetens som finns och utveckla den.

1. I processen är mötet mellan kollegor/samtalsledaren viktigt, det är i dessa möten som nya insikter kan uppstå. Samtalsledarens uppgift är att ställa frågor där lärarna får möjlighet att upptäcka sina egna tankar och få sina tankar och handlingar prövade mot kollegors erfarenheter och teorin. Målsättningen är större medvetenhet och kunskap om vad som sker i den egna praktiken.

2. Ett annat viktigt verktyg i processen är dagboksskrivandet. Skrivandet ska vara avgränsat till det skeende som är i fokus för kunskapssökandet.


3. Andra verktyg som används är olika typer av observationer som till exempel ljudupptagning och filmning samt intervjuer.


4. I slutet av processen dokumenteras arbetet och ofta sker det genom att använda följande punkter: förutsättningar – process – resultat - reflektion. Under förutsättningar beskrivs verksamheten och det problemområde som har ringats in och som ska utvecklas. Frågorna som har formulerats skrivs ner. Under processen beskrivs det arbete som har genomförts och vilka verktyg som har använts för att kunna följa själva aktionen och få syn på det som har prövats. Under resultatet skrivs vad som har framkommit genom analyserna men också de teorier som har använts och som kan kopplas till resultatet. Till sist skrivs egna reflektioner där det egna lärandet framkommer.

Texten är hämtad från Rönnerman, K. (red.) (2012) Aktionsforskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Nylund, M., Rönnerman, K., Sandback, C. m.fl. (2010). Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt

Rönneman, K. (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund

  • Publicerad: 1 apr 2022
  • Senast uppdaterad: 28 apr 2022
Dela sidan

Relaterade nyheter

Boktips
26 okt 2023 07:18
Sociala relationer i fritidshem
Att ha kunskap, både teoretiskt och praktiskt, om sociala relationer är viktigt för alla lärare. Det är extra viktigt i fritidshemmet där en stor del...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...
Boktips
7 mar 2024 07:32
Fritidshemmets och skolans relationsarbete
En av de viktigaste och mest grundläggande faktorerna som påverkar elevernas lärande är goda relationer. I den här boken belyser författarna verklige...

Relaterade blogginlägg

Tillgängligt lärande
11 aug 2023 07:18
Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!
Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på ...
Forskning i praktiken
9 jun 2023 11:23
Skolutveckling – ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet
I detta blogginlägg vill vi berätta om det skolutvecklingsarbete som pågått på Erik Dahlbergsgymnasiet de senaste fem åren.