Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) är ett samlingsnamn för teoretiskt förankrade, strukturerade och interaktiva arbetsformer.

Det övergripande syftet är att erbjuda barn och elever med olika språklig, social och kulturell bakgrund likvärdig tillgång till, och möjlighet att utveckla de språkliga resurser som behövs för att delta och lära i förskola och skola. I ett större perspektiv handlar det om att stärka alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling, såväl som identitet, och erbjuda möjligheter till att vara aktiva medborgare i samhället.

Aktiv språkanvändning

I en språkutvecklande undervisning får barnen och eleverna möta och använda språk och skriftspråk i så många olika sammanhang som möjligt. Undervisningen har elevaktiva arbetssätt med hög språklig interaktion och utgår från en aktiv språkanvändning i meningsfulla sammanhang. Genom att ha stort fokus på språkliga aktiviteter och rika möjligheter till att använda språket gynnas alla barn och elevers språk- och kunskapsutveckling men är särskilt betydelsefullt för barn och elever i språklig sårbarhet och flerspråkiga barn och elever.

Viktigt att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen

Språk- och kunskapsutveckling går hand och hand och det är därför viktigt att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen. Oavsett var i utbildningssystemet en lärare arbetar eller i vilket ämne, behöver läraren stödja sina barn och elevers språkutveckling, eftersom det är en förutsättning för att de ska kunna ta till sig och skapa ny kunskap.

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande innebär att läraren planerar, förbereder, strukturerar, synliggör, stöttar och följer upp barns och elevers språkanvändning.

  • Publicerad: 5 okt 2022
  • Senast uppdaterad: 10 okt 2022
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

16 nov 2022 15:01
Så här kan du jobba med ASL
ASL-metoden kopplar samman tala, lyssna, läsa och skriva med användande av digitalt skrivverktyg.
27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när barnen ska prata och berätta. Det mentala ordförrådet fylls på...
27 okt 2022 14:27
Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan
Betydelsen av att stimulera barns glädje och nyfikenhet för språklig medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den t...

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
9 jan 2024 11:58
Grundskolornas bästa tips på språkutvecklande arbetssätt
Vill du ha ett enkelt, kort och konkret tips på aktivitet inom språkutvecklande arbetssätt? Här hittar du grundskolornas och några fritidshems bästa ...
Aktuellt just nu
21 sep 2023 08:44
Fira och uppmärksamma språket!
Snart är det dags för Europeiska språkdagen som sedan 2001 infaller den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting...
Bli inspirerad
12 sep 2023 07:38
Sanda satsar på alternativ och kompletterande kommunikation
För fem år sedan började Sanda anpassade gymnasieskola sin satsning på alternativ kompletterande kommunikation eller AKK som det ofta förkortas. Måle...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
20 feb 2024 11:52
Musik- och ljudlyssning - vad har det med språkträning att göra?
Att uppmärksamma, lyssna efter och identifiera ljud har i allra högsta grad med språket att göra. Det är grundläggande att kunna skilja ut ljud när m...
Språkutveckling genom musik
18 apr 2024 08:13
Våren, Vivaldi och vidgade vyer
I februari månads blogg började jag skriva om ljud- och musiklyssning. Nu kommer fortsättningen! I detta inlägg kommer jag att ge ett exempel på hur ...
Språkutveckling genom musik
31 aug 2023 09:25
“Jag är helt omusikalisk och tondöv!”
Nytt läsår och nya möjligheter! Tycker du att det är svårt med musikundervisning eller undviker att ta hjälp av musiken i förskolans språkundervisnin...