Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Learning Study - LS

Learning Study (LS) bygger på variationsteori för analys och utveckling av undervisning och lärande. Metoden fokuserar på det direkta som rör det specifika ämnesinnehållet och på det indirekta som syftar på den förmåga som undervisningen ska utveckla.

Learning Study (LS) är en iterativ forskningsmetod för analys och utveckling av undervisning och lärande som dessutom används vid kollegialt utvecklingsarbete. LS ger lärare möjligheter att lära av varandras erfarenheter under organiserade former och med stöd av handledare.

Förberedelse

När skolan ska genomföra LS diskuterar de involverade lärarna och deras handledare först grundligt förutsättningarna för det lärandeproblem man vill arbeta med. Därefter bestämmer man sig för vad som ska utgöra det så kallade lärandeobjektet. Ett sådant består av två element, det direkta som rör det specifika ämnesinnehållet som ska behandlas medan det indirekta syftar på den förmåga som undervisningen syftar till att utveckla.

Definition och avgränsningar

Under förberedelsefasen diskuterar gruppen vilka svårigheter som eleverna vanligen uppvisar och vad man anser att de behöver kunna utifrån ämnets karaktär och styrdokumentens krav. Man definierar och avgränsar lärandeobjektet genom att ställa frågor som utgår från lärares professionella erfarenhet:

  • Vad brukar våra elever ha svårt att lära?
  • Vad vill vi att de ska lära?
  • Vad tror vi att det innebär att behärska ett visst kunnande ställt i relation till lärandeobjektet?

Under denna fas är det vanligt att gruppen studerar ämnesdidaktisk litteratur knuten till det kunnande som man vill att eleverna ska utveckla.

variationsteorin

Variationsteorin

Inom LS används ofta den så kallade variationsteorin. Den utgår från att skillnader, annorlunda uttryckt variation, är nödvändigt för lärande. Undervisningsinnehållet bör därför utformas utifrån vissa specifika variationsmönster för att lärandeobjektets kritiska aspekter ska urskiljas av eleverna. Med kritiska aspekter avses sådana som är nödvändiga för att behärska ett lärandeobjekt men som eleverna ännu inte har urskilt. De ska inte enbart förstås utifrån ett centralt ämnesinnehåll eller som väsentliga egenskaper för den aktuella förmågan. De utgörs inte heller enbart av de missuppfattningar som elever kan uppvisa. Kritiska aspekter är relationella och möjliga att identifiera utifrån en sammansatt analys av lärandeobjektets karaktär, elevernas uppfattningar, lärares didaktiska erfarenhet, styrdokumentens skrivningar och lektionernas genomförande.

planera en lektion

Genomförande

Det praktiska genomförandet av en LS börjar med att gruppen söker kartlägga exempel på vanliga elevuppfattningar i relation till lärandeobjektet. Det sker med hjälp av intervjuer eller enkäter vilka vanligen genomförs i en klass som inte deltar i själva studien. Syftet är att lärare och handledare ska få en fördjupad förståelse för hur lärandeobjektet kan förstås av eleverna. Baserat på dessa slutsatser utformar och genomför gruppen ett förtest i de klasser som ska delta i själva studien.

I nästa steg analyseras resultaten för att utvisa vilka aspekter som man bedömer som preliminärt kritiska. Analysen av dessa förtester fungerar sedan som utgångspunkt för gruppens planering av undervisningen där lektionernas didaktiska utformning utgår från de aspekter som man har identifierat som preliminärt kritiska för lärandeobjektet. En av lärarna genomför sedan en första lektionscykel i en av de berörda klasserna vilken samtidigt observeras och filmas av övriga deltagare.

Därefter genomförs ett eftertest för att se vilken effekt som undervisningen har haft på elevernas lärande. Analysen av resultatet på eftertestet, tillsammans med dokumentationen från de observerade lektionerna, utgör sedan grund för revideringar av undervisningens didaktiska utformning inför kommande lektionscykel. Den cykliska processen innebär därmed att gruppen har möjlighet att identifiera ytterligare aspekter som är kritiska för elevernas förståelse av lärandeobjektet .

Avslutning

LS fokuserar på kärnan i lärares uppdrag genom att undersöka elevers lärande i relation till undervisningen innehåll och genomförande. Eftersom den ger redskap för att planera, genomföra och utvärdera undervisning under systematiska former bidrar den till ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande. LS kan också medverka till att skapa en gemensam referensram och ett professionellt språk för ämnesdidaktiskt samarbete och bedömning när dess resultat sprids inom en skolenhet.

Julia Markström, förstelärare i moderna språk och Vanessa Charlotteaux, gymnasielärare i franska delar med sig av sina erfarenheter av Learning study.

Andrew, V., Bergqvist, M., Carlsson, I-L. m.fl. (2011). Learning study: undervisning gör skillnad

Lo, M. L. (2012). Variation Theory and the Improvement of Teaching and Learning. Göteborg: Göteborgs universitet.

Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning. New York and London: Routledge.

Marton, F., & Runesson, U. (2014). The Idea and Practice of the Learning Study. i K. Wood, & S. Sithampram, Realising learning. Teachers’ professional development through lesson study and learning study (ss. 103-121). New York and London: Routledge.

Pang, M. F., & Ki, W. W. (2016). Revisiting the Idea of "Critical Aspects". Scandinavian Journal of Educational Research, 60(3), ss. 323- 336.

Runesson, U. (Maj 2012). Learning Study-ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete och forskning. Forskning om undervisning och lärande, 8, ss. 6- 17.

Carlgren, I. (2017). Undervisningsutvecklande forskning - exemplet Learning Study. Gleerups.

Maunula, T. Magnusson, J. Echevarria, C. (2011). Learning Study: undervisning gör skillnad. Studentlitteratur.

  • Publicerad: 1 apr 2022
  • Senast uppdaterad: 7 nov 2022
Dela sidan

Relaterade nyheter

Boktips
26 okt 2023 07:18
Sociala relationer i fritidshem
Att ha kunskap, både teoretiskt och praktiskt, om sociala relationer är viktigt för alla lärare. Det är extra viktigt i fritidshemmet där en stor del...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...
Boktips
7 mar 2024 07:32
Fritidshemmets och skolans relationsarbete
En av de viktigaste och mest grundläggande faktorerna som påverkar elevernas lärande är goda relationer. I den här boken belyser författarna verklige...

Relaterade blogginlägg

Tillgängligt lärande
11 aug 2023 07:18
Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!
Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på ...
Forskning i praktiken
9 jun 2023 11:23
Skolutveckling – ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet
I detta blogginlägg vill vi berätta om det skolutvecklingsarbete som pågått på Erik Dahlbergsgymnasiet de senaste fem åren.