Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om våra mänskliga rättigheter. För oss pedagoger innebär det att vi har barnet och eleven i fokus med gemensam utgångspunkt i barnkonven­tionen, de globala målen och våra specifika värdegrunds­områden.

Bild som beskriver utgångspunkterna för social hållbarhet. Barnkonventionens grundprinciper: Artikel 2 Lika värde och rätt till icke-diskriminering, Artikel 3 Bedömning av barnets bästa, Artikel 6 Rätt till liv, överlevnad och utveckling, Artikel 12 Rätten att göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Globala målen nr 3,4,5,10,16. Övriga områden: Normmedvetenhet, HBTQI, Hedersrelaterat våld, Hälsa, Tillgänglighet, Jämställdhet, Rasism och antisemitism, Delaktighet och inflytande

En socialt hållbar förskola och skola är inkluderande, jämlik och jämställd, gör barn och elever delaktiga och får dem att må bra.

Skolans och förskolans uppdrag

Förskolan och skolan har i uppdrag att förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, förankra grundläggande demokratiska värderingar, tillgodose och utveckla barns och elevers rätt till inflytande och delaktighet samt möjliggöra utvecklandet av demokratisk kompetens.

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Detta ska komma till uttryck både i organisationen och i alla möten och relationer.

Arbetet med värdegrund en förutsättning för lärande

Värdegrundsarbetet är inte bara lagstadgat för att säkerställa barn och elevers rättigheter, utan, som ordet antyder, grundläggande för barn och elevers lärande. Trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, hälsa, delaktighet och inflytande är några av förutsättningarna för att våra barn och elever så långt som möjligt ska få utveckla sina kunskaper och lyckas i förskolan och skolan.

Det är alltså viktigt att vi inte arbetar med social hållbarhet, värdegrund och lärande som separata spår, utan att vi väver samman de olika delarna. Vi behöver därför tänka både globala mål, barnkonvention och specifika värdegrundsområden för att kunna säkerställa social hållbarhet.

Exempel på globala mål som är centrala när det gäller förskolans och skolans arbete med social hållbarhet är:

 • mål 3 (god hälsa och välbefinnande)
 • mål 4 (god utbildning för alla)
 • mål 5 (jämställdhet)
 • mål 10 (minskad ojämlikhet)
 • mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen).

Exempel på områden som ryms under paraplyet social hållbarhet är:

 • vårt arbete kring normmedvetenhet
 • HBTQI
 • likabehandling och trygghet
 • integration
 • tillgänglighet
 • barn och elevers hälsa
 • delaktighet och inflytande
 • arbetet mot hedersrelaterat våld.
 • Publicerad: 1 nov 2022
 • Senast uppdaterad: 22 nov 2022
Dela sidan

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
5 okt 2023 07:22
Ljusmanifestation för barns rättigheter - anmälan öppen
Måndag den 20 november tänder vi ljuslyktor för att uppmärksamma barns rättigheter. Ju fler som deltar i ljusmanifestationen, desto starkare och mäkt...
Aktuellt just nu
29 aug 2023 13:38
Sexualitet, samtycke och relationer med Kalle Norwald
Det som tidigare kallats för sex och samlevnad har ersatts av ett nytt kunskapsområde – sexualitet, samtycke och relationer. Under året är Kalle Norw...
Aktuellt just nu
16 aug 2023 11:00
Utbildningsmaterial i HBTQI
Den 21-27 augusti är det Pridevecka i Jönköping. Hur kan du som lärare och pedagog uppmärksamma normer för kön och sexuell läggning på din förskola e...