Jönköpings kommun pedagog, till startsidan
Högskolan i Jönköping i kvällsljus.

Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan på högskolan i Jönköping är en årligt återkommande konferens.

Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar i november varje år konferensen Teori och praktik i samverkan. Det är en mötesplats för praktiker och forskare.

Välkommen 5 november 2024

För åttonde året i rad arrangerar Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare.

Årets konferens kommer att belysa hur AI förändrar villkoren för skolan och för utbildningssystemet.

Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

Som vanligt välkomnar vi förskollärare, lärare och forskare att presentera utvecklingsarbeten och forskningsprojekt i parallellsessioner. Mer information om programmet, anmälan samt call for papers hittar du i länken nedan.

Känn dig varmt välkommen på konferens den 5 november 2024!

Mer information om konferensen 2024, JU

Konferensprogram, JU

Medverkande 2024

Olle Häggström
Professor i matematisk statistik vid Chalmers. “AI-utvecklingen och den brytningstid vi lever i”

Linnéa Stenliden
Bitr. professor och lärare i pedagogiskt arbete, Linköpings Universitet.
“Från tavla och krita till CHATGPT i skolan: att navigera i nya landskap för undervisning och lärande.”

Christina Månberg
Direktör för Skolforskningsinstutet. “Skolforskningsinstitutet, för undervisning på vetenskaplig grund”

Erik Nilsson
Utbildningsdirektör Jönköpings kommun

Jesper Boesen
Samverkanschef HLK

Målgrupp

Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning.

Syfte

Syftet med konferensen är att fånga upp och sprida forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt såväl som forskningsprojekt med relevans för undervisning i förskola, grund- och gymnasieskola. Konferensen vill också inspirera deltagare och medverkande till utbyte och fördjupade kunskaper, erfarenheter och perspektiv på undervisning. Ett tredje syfte är att identifiera möjliga synergieffekter mellan deltagare, medverkande och presenterade projekt.

Tidigare teman

Varje konferens har sitt eget tema med inbjudna föreläsare och föreläsningspass där både yrkesverksamma lärare och skolforskare presenterar resultat från projekt och aktuella ämnesområden. 2021 var det fokus på elevernas lärande och 2020 var temat perspektiv på undervisning i skuggan av en pandemi. 2022 års tema var utveckla undervisningen tillsammans med forskare.

Bidrag från tidigare år

Konferensen bygger på både inbjudna talares presentationer, men framför allt på inskickade bidrag (abstracts) från både högskola och vår verksamhet på utbildningsförvaltningen.

Vill du läsa någon av dem är du välkommen att kontakta Therese Haglind.

E-post: therese.haglind@jonkoping.se

 • Skolans historieundervisning möter en kommersiell temapark - Underhållning och utbildning på High Chaparall.
 • ÄDK i den dagliga undervisningen på lågstadiet.
 • VA-MER? - Ett forskningsbaserat samverkansprojekt inom ramen för ULF.
 • Ämnesdidaktiskt kollegium ur ett lärledarperspektiv.
 • Undervisningsuppdraget i fokus med ÄDK som grund i Vaggeryds kommun.
 • Bildens roll i elevers meningsskapande om äldre litterära texter.
 • Utveckling av en robust skolutvecklingsprocess för att förstärka möjligheten att systematiskt arbeta med kollegialt lärande utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • Flexibel resursorganisation - vår väg på Attarpsskolan 7-9 till att innefatta en mer tillgänglig lärmiljö och en skola för alla.
 • Elevers historiska resonerande i årskurs 5 – hur mycket kommer det till uttryck?
 • Barns perspektiv på oredigerade platser utomhus.
 • Berättelsen i centrum: motivation för lärande, läsande och skrivande.
 • Att planera och undervisa om tal i bråkform utifrån Shanghai-traditionen.
 • ÄDK- “Förhållningssätt som gör att du prickar rätt”.
 • Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1 – teori och praktik i samverkan.
 • Vad händer nu då? - Att nyttiggöra litteraturdidaktisk forskning i och utanför gymnasieskolan.
 • Bygga broar mellan praktik och akademi – ett hållbart ULF-avtal.
 • Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande - ett lokalt och nationellt utvecklings/ förbättringsområde.
 • Etikundervisning i skolåren 4-6 med fokus på de samhällsorienterade ämnena.
 • Förutsättningar för utvecklandet av undervisning i ett praktiknära forskningsprojekt i förskolan byggt på ett symmetriskt och komplementärt samarbete.

Inga abstracts. Konferensen hade annat upplägg på grund av pandemin.

 • Lärares uppfattningar av hur undervisningen kan utformas för att utveckla elevers förmåga att föra skriftliga historiska resonemang.
 • Vad gör barn och personal i förskolan? Systematiska observationer på 78 förskoleavdelningar.
 • Narration i historieundervisningen i grundskolan - möjligheter och utmaningar.
 • Skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning.
 • Övningsskola eller inte? Slutsatser från värderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019.
 • “Slå för dig själv eller lägg dig i graven” - relation är en av grunderna för lärande.
 • Biblioteket i centrum – ett utvecklat samarbete mellan bibliotekarier och lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet.
 • Samband mellan läsförmåga och betyg.
 • Flerstämmig undervisning i förskolan - på huvudmannanivå.
 • Hur kan man jobba med textuniversumet Ronja Rövardotter i årskurs F-3?
 • Att designa och förändra matematikuppgifter i learning study – en modell för att utveckla lärarstudenters yrkeskompetens.
 • Professionsdriven skolutveckling med fokus på förskola och förskoleklass.
 • Matematik i förskoleklassen VA-MER.
 • Samverkan och urvalsprocesser angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården.
 • Programmering på Science park.
 • Läsa, skriva och räkna i Jönköpings kommun.
 • Vad kan de elever som kan? - En skolas väg till hållbart kollegialt lärande.
 • Flerstämmig undervisning i förskolan - Hur kan den gestaltas i verksamheten?
 • Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling.
 • Låt romanen komma in: litteraturdidaktik för transformativt lärande på gymnasiet.
 • Att fånga skolutveckling.
 • Gemensamt fokus på förskolebarnens taluppfattning och aritmetiska förmågor. Ett samverkansprojekt där teori och praktik flätas samman.
 • Barn i behov av särskilt stöd i förskolan - delaktighet som ett mål för inklusion.
 • Undervisning i förskolans rutinsituationer.
 • Vad vill man med skolans internationalisering?
 • Grundskoleelevers lärande i semiformella lärmiljöer - programmering på Science center.
 • Engelskämnets interkulturella dimension – en återblick.
 • Vad formar rollen som specialpedagog?
 • Är skolgången för elever med ADHD vid ett vägskäl?
 • Att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolan.
 • Att kunna identifiera, välja och hantera tempusformer för dåtid inom franska och spanska.
 • Praktiska kartstudier inom geografiämnet, hinder och möjligheter.
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att stärka flerspråkiga elevers lärande.
 • Elevers samtal om egna och andras berättelser: ett skrivprojekt med kollaborativa arbetsformer i grundskolans årskurs 2.
 • Studiehandledning och studiehandledaren i modersmål.
 • Den pedagogiska planeringen spelar roll! En enkät- och intervjustudie om elevers uppfattningar om och användandet av den pedagogiska planeringen i ämnet engelska.
 • Man kan ju komma på lite olika delar – kunskap medieras mellan elever vi problemlösning i matematik i grupp.
 • Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen med utgångspunkt i det kollegiala lärandet.
 • ”Det är inget jobbigt ämne”. En studie om högstadieelevers upplevelser av musikämnets teoretiska och praktiska dimensioner.
 • ”Filmen är en text” – dokumentärfilmsprojekt årskurs 1 på gymnasiet.
 • Att organisera för vetenskapligt förhållningssätt.
 • Att organisera för vetenskapligt förhållningssätt
 • Fördjupad bedömning av lärandet i matematik.
 • Så gick det till när Alléskolan ökade måluppfyllelsen beträffande automatisering av addition/räkneflyt på skolan i åk 1.
 • Undervisning i förskolan – anpassning eller utveckling?
 • Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip.
 • Regional skolutveckling inom ramen för en riktad kurs för förstelärare - ett exempel från gymnasieskolan utifrån förstelärarens och forskarens perspektiv.
 • Hur påverkar lärares förståelse eller brist på förståelse av nyanlända elevers tidigare skolsystem (läroplaners utformning, kunskapssyn, inlärnings- och undervisningsstrategier) upplägget av undervisningen?
 • Mottagande och bemötande av syriska flyktingbarn i det libanesiska skolsystemet – Vad kan svensk skola lära?
 • Elevers upplevelser av klassdebatter/ rollspel
 • Workshop om erfarenheter och tankar från ett utvecklingsprojekt på Junedalsskolan som drivs av lärare för lärare.
 • Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet
 • Variationsteori och variationsteoretiska begrepp


 • Publicerad: 21 apr 2022
 • Senast uppdaterad: 2 jul 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

5 jan 2023 14:26
InPrint 3 - Ordlistor
Denna film beskriver hur du sparar till ordlistan och skapar ämnesordlistor i Inprint 3.
25 okt 2022 08:10
Likarätt i barnkonventionen
Likarätt är en grundutbildning om barnkonventionen som kan användas i likabehandlingsarbetet på förskolor och skolor. Den vänder sig till dig som båd...
28 okt 2022 16:32
Digitalt berättande med Stop Motion
Med hjälp av stop motion-teknik kan barn och elever enkelt skapa animerad film.

Relaterade nyheter

Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...
Nyhet
20 dec 2022 16:31
Nytt förslag till digitaliseringsstrategi från Skolverket
Skolverket presenterade på måndagen ett förslag på en ny nationell digitaliseringsstrategi som sätter undervisningens kvalitet i fokus.
Aktuellt just nu
12 mar 2024 11:38
Unikum - vad, hur, när och varför?
Unikum är vår nya lärplattform i Jönköpings kommun och först ut att börja använda den blir grundskolan och fritidshemmet i januari 2025, för att seda...

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
31 mar 2023 07:36
Vikten av att anpassa ljudmiljön
Har du någon gång varit på en föreläsning eller liknande där det har varit dåligt ljud? Om du då dessutom sitter en bit bak i salen så har du säkert ...
IT och specialpedagogik
15 apr 2024 06:32
Assisterande teknik är ingen genväg utan möjliggörare
"Behöver du verkligen glasögon fortfarande Lasse? Du har ju haft dem så länge så du borde ha lärt dig att klara dig utan nu!" Förhoppningsvis har i...
IT och specialpedagogik
6 mar 2024 16:08
Visualisera ännu mera…
Vet du skillnaden mellan bildstöd och visuellt stöd? Jag kommer ofta på mig själv att använda begreppen lite slarvigt och otydligt och det är det nog...