Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Utvecklingsarbete inom utbildningsförvaltningen

På utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt utvecklingsarbete i alla verksamheter. Här presenteras ett urval av insatser som pågår eller har genomförts för att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet och det kollegiala lärandet inom utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun.

Här hittar du exempel på projekt som pågår just nu i organisationen tillsammans med högskolor och universitet. Utvecklingsarbetet ska bidra till ökad måluppfyllelse och utveckling. Syftet med att synligöra projekten är att tillvarata och sprida erfarenheter om det kollegiala lärandet med vetenskapligt förhållningssätt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Bakgrund och syfte

Forskningsprojektet är ett ULF-projekt (Utveckling, Lärande och Forskning), vilket betyder att projektet är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Projektet innebär forskning i samverkan där teori och praktik ömsesidigt påverkar varandra och där lärare och forskare samverkar kring barnlitteratur.

Projektet lägger fokus på barnlitteraturens potential kring språklärande i tidig läs- och skrivundervisning från förskoleklass upp till årskurs 4, samt bilderbokens potential för språk- och kunskapsutvecklande samt litteraturdidaktisk undervisning.

Projektet har utförts i samverkan med lärare på två skolor där behovet av att stärka elevernas språkutveckling är stort. Skolornas när- och bostadsområden präglas av sämre socioekonomiska förutsättningar i jämförelse med andra områden i samma stad. En majoritet av eleverna talar ett annat språk än svenska i sina hem. Vi upplever att elevernas kunskaper i det svenska språket behöver stärkas genom ett större ordförråd och förmåga att återberätta.

Dialogisk högläsning innebär att elever får möjligheter till interaktion och kommunikation kring den lästa textens innehåll. Syftet med ULF-projektet är att bidra med kunskap om vilken betydelse dialogisk högläsning kan ha för yngre elevers språkliga utveckling och läsintresse.

Frågor som ställdes och analyserades i studien:

  • Hur en undervisningsdesign baserad på språkliga aktiviteter kan bidra till att främja elevers kommunikation och interaktion?
  • Vilka didaktiska möjligheter ger elevers nära engagemang med en berättelse i ett språkutvecklande arbetssätt?

Mål

Målet med projektet är att öka ordförrådet, stärka språkutveckling och främja läsinlärningen. Stärka elevernas språkutveckling och öka engagemanget för att läsa.

Tidsram

Olika interventioner, cirka en termin per bok. Projektet startade höstterminen 2020 och pågår ännu.

Kontaktpersoner

Petra Ljungqvist
petra.ljungqvist@jonkoping.se

Taylor-Anne Conyer

taylor-anne.conyer@jonkoping.se

Bakgrund och syfte

Futures är ett samverkansprojekt mellan Erik Dahlbergsgymnasiet, Högskolan för lärande och kommunikation och Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun. Syftet med projektet är att tillsammans utforska framtiden och framtidens lärande genom fiktionsberättelser och AI-genererade verktyg.

Projektet bygger på ett ämnesövergripande arbetssätt mellan teknik, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap där flera kompetenser samverkar för att skapa ett upplägg som sedan genomförs, utvärderas och revideras.

Mål

Målet är att eleverna ska reflektera över framtiden utifrån ett hållbart perspektiv. Fiktionsberättelser är en fri form av skrivande som tillåter eleverna att reflektera och tänka om framtiden i syfte att bli medvetna att möjligheten finns att påverka densamma.

Projektet pågår på olika nivåer och tar upp etiska aspekter, lärande ur ett teknikutvecklingsperspektiv och undervisningsdesign.

Tidsram

Projektet pågår under 2023 och 2024.

Kontaktpersoner

Andrew Galbraith
andrew.galbraith@jonkoping.se

Frida Selvander
frida.selvander@jonkoping.se

Therese Haglind
therese.haglind@jonkoping.se

Bakgrund och syfte

Läsning i digitala miljöer är ett samverkansprojekt mellan Alfred Dalinskolan, Ribbaskolan, Högskolan för lärande och kommunikation. Dessutom ingår två skolor och Center för skolutveckling i Göteborg. Syftet med projektet är att tillsammans undersöka hur undervisning kan stötta elevers läsande i digitala miljöer.

Projektet bygger på samverkan mellan forskare och lärare som undervisar i SO- och språkämnen på högstadiet för att utforma lektioner som specifikt syftar till att utveckla elevers digitala läsning.

Mål

Målet är att utforma lektioner som kan fungera som exempel på hur undervisning kan stötta elevers digitala läsning. Eleverna får till exempel fördjupa sig i digitala texters struktur och samband mellan text och bild samt reflektera över hur det påverkar deras läsning.

Projektet bygger vidare på liknande studier som gjorts i Göteborg som bland annat visade på att undervisning om digital läsning gjorde eleverna medvetna om att de till exempel läser för fort i digitala miljöer och behöver läsa långsammare då de läser för att lära.

Tidsram

Projektet pågår under 2024 med ev. förlängning.

Kontaktpersoner

Cecilia Andrasi
cecilia.andrasi@jonkoping.se

Anna-Lena Godhe
anna-lena.godhe@ju.se

Carina Tallefors
carina.tallefors@jonkoping.se

Bakgrund och syfte

Bäckadalsgymnasiet och arbetslaget på Språkintroduktionen ingår i samverkansprojektet Intensivsvenska Samsyn. Projektet har utvecklats genom nära samverkan mellan Skolverkets uppdrag Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram och forskargruppen Intensivsvenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för elever på Språkintroduktion att få goda och likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål på kortare tid.

Mål

Målet är att öka kompetensen inom arbetslaget i att gemensamt stödja och optimera nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling som i sin tur förhoppningsvis ska leda till en snabbare och högre måluppfyllelse.

Modellen bygger på tre teman; global stöttning och undervisningsplanering, studiemedvetenhet och lärandestrategier samt skolspråk och ordförråd. Grunden för Intensivsvenskamodellen är ämnesplaneringarna. Ämnesplaneringarna är struktureringar och konkretiseringar av kursplanernas övergripande mål, centrala innehåll och kunskapskrav. De strukturerar ämnesområden i moduler med uppföljningsbara mål och delmål, preciserade på veckonivå. Ämnesplaneringarna bidrar till ökad likvärdighet och hög kvalitet i undervisningen.

Tidsram

Projektet pågår under tre terminer 2023 och 2024.

Kontaktpersoner

Liselott Ahlstrand
liselott.ahlstrand@jonkoping.se

Linda Glaad
linda.glaad@jonkoping.se

Carolina Kentson
carolina.kentson@jonkoping.se

Athanasios Serakis
athanasios.serakis@jonkoping.se

  • Publicerad: 8 apr 2022
  • Senast uppdaterad: 22 feb 2024
Har du frågor?

Therése Haglind

Utvecklingsstrateg gymnasiet

Dela sidan

Relaterade nyheter

Boktips
26 okt 2023 07:18
Sociala relationer i fritidshem
Att ha kunskap, både teoretiskt och praktiskt, om sociala relationer är viktigt för alla lärare. Det är extra viktigt i fritidshemmet där en stor del...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...
Boktips
7 mar 2024 07:32
Fritidshemmets och skolans relationsarbete
En av de viktigaste och mest grundläggande faktorerna som påverkar elevernas lärande är goda relationer. I den här boken belyser författarna verklige...

Relaterade blogginlägg

Tillgängligt lärande
11 aug 2023 07:18
Välkommen in i mitt kooperativa klassrum!
Sedan 2019 har jag intresserat mig för kooperativt lärande i klassrummet. Det är ett förhållningssätt som har förändrat mitt klassrum och min syn på ...
Forskning i praktiken
9 jun 2023 11:23
Skolutveckling – ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet
I detta blogginlägg vill vi berätta om det skolutvecklingsarbete som pågått på Erik Dahlbergsgymnasiet de senaste fem åren.