Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Bygga ordförråd i förskolan

Att ha ett aktivt ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när man ska prata, berätta, skriva och läsa. Det mentala ordförrådet fylls på när barnen får höra ett nytt ord vid många upprepade tillfällen, i olika typer av meningar, i olika sammanhang och samtal. Barnen behöver också få stöd att reflektera och analysera kring ordens nätverk i djup och bredd för att bli aktiva användare av de nya orden.

Planerad högläsning stimulerar ord och begreppsutveckling eftersom texterna i litteraturen innehåller långt fler kunskapsrelaterade ord än talspråket. I förskolan finns många tillfällen i lek och vardagsrutiner att stimulera ordförrådet. Läraren kan som språklig förebild använda kommunikativa handlingar för att ge barnen talutrymme i dialog kring det som barnen iakttar och upplever. För att stötta barn på tidig språklig utvecklingsnivå att uppmärksamma det nya ordets språkliga mönster upprepar läraren ordet i tre olika meningar. Det kallas "regeln om 3". När rekvisitan från högläsningen eller materialet från tema- och projektarbeten finns lätt tillgängliga att använda i barnens lek, underlättas inlärning och språkande med de nya orden i leken.

Om planeringen av undervisningen också innefattar planering av de begrepp och ord vi vill att barnen ska erövra, blir det enklare att följa hur barnen utvecklar sitt ordförråd. Ord och begrepp kan synliggöras t.ex. genom en ordlista, ett ”ordmoln”, uppsatt på väggen som en påminnelse för läraren att använda orden i samtal med barnen.

Ord kan delas in i tre nivåer.

Nivå 1: Vanligt förekommande ord som kompis, boll, roligt. Detta är ord som används i vardagliga samtal både hemma och i förskolan.

Nivå 2: Ord som inte är lika vanliga i vardagssamtal. Vi möter dem i högläsning av sagoböcker och faktaböcker. Dessa ord är viktiga för läsförståelsen. Orden kan vara ämnesneutrala, såsom jämföra, komplicerad. Andra är ämnesspecifika som karta, flod.

Nivå 3: Lågfrekventa ämnesspecifika ord som molekyl, ränta, evolution. Viktiga för och ämneskunskaper och för hör- och läsförståelse i skolan.

När barnen närmar sig förskoleklass behöver de förstå och använda fler och fler ord som är kunskapsrelaterade från nivå 2 för att kunna förstå undervisningen i förskoleklass och skola.

Ordens kopplingar i mentala nätverk

För att komma ihåg och snabbt hitta orden när det lilla barnet ska prata, skapar hjärnan mentala nätverk i form av ledtrådar till orden som handlar om tillhörighet till händelser. En sådan händelse blir en mental förvaringslåda där orden sparas. Ordet äpple kanske hamnar i en låda som vi kan kalla farmor. I den lådan ligger hallon, kanelbullar, glasögon och annat som finns hemma hos farmor. När barnet har få ord kan barnet komma ihåg varje ord genom att minnas händelsen.

När barnets ordförråd växer sig större, förenklar hjärnan sitt jobb och fokuserar på att hitta mönster, i stället för att fortsätta hålla reda på många individuella egenskaper hos orden. Behovet av sortering och kunskap om ordets djup som ger ledtrådar till ordet ökar alltså. Orden behöver vara många och ha många associationer och ledtrådar för att hjärnan ska sortera om orden och lägger dem i olika kategorier som möbler, frukter, grönsaker, badkläder eller t.ex. utifrån färg, form, användning eller vilket språkljud som ordet börjar på. Ju fler associationstrådar ordets nätverk består av, desto lättare är det att snabbt hämta fram det aktuella ordet från rätt kategori när barnet behöver det. Nätverket kring ett ord och kopplingarna till andra ord ökar alltså ju fler andra ord barnet lär sig.

Illustration som visar ordets djup.

Exempel på grafiskt ordnätverk med inspiration från Catarina Sjöberg: Språklekar i förskolan (2018)

När man lär sig nya ord kopplar hjärnan ihop dem med de ord vi redan kan. Då skapas starkare minnen för de nya orden. Detta sker när vi resonerar kring orden och uppmärksammar olikheter, jämför orden inom och mellan olika ordkategorier samt använder orden i olika yttranden och sammanhang. Det är värdefullt att synliggöra tankeprocessen som här i ett venn-diagram och resonera om vilka slutsatser vi kommer fram till: Banan och äpplen är olika frukter, man kan ha båda frukterna i en fruktsallad, lätta att skilja åt – formen, färgen och smaken. Det blir ett redskap som barnen senare kan använda i problemlösning och analys i annan situation.

Bild som visar på hur man kan tydliggöra likheter och olikheter mellan ord med hjälp av ett Venn-diagram

Venn-diagram banan/äpple med inspiration från Ann S. Pihlgren: Läsa, skriva, räkna i förskolan – ett undervisande förhållningssätt. (2020)

Barn lär sig ord bäst när man utgår från ett tema med besläktade ord till exempel kategorin mat med undergruppen frukt och nästa undergrupp som växer i Sverige, nästa undergrupp äpple. Detta eftersom det är så hjärnan spontant lagrar orden. En taxonomi kan synliggöra ordets bredd, alltså hur ordet hänger ihop med andra ord i kategorier. Det blir tydligt vilka ord som är över-, sido- och underordnade.

Exempel på hur ett ordets bredd tydliggörs i en taxonomi.

Exempel på hur ett ordets bredd tydliggörs i en taxonomi.

Hur – exempel på hur undervisningen kan utformas

I förskolan finns många tillfällen för att stimulera ord- och begreppsutvecklingen.

 • Planera och tänk igenom ordförrådsarbetet. 
  • Vilka nya ord ska vi lära oss, substantiv, adjektiv, verb eller prepositioner?
  • Hur många ord är lagom utifrån barngruppens storlek och sammansättning?
  • I vilka undervisningssituationer, planerade och/eller spontana?
  • I vilka miljöer?
  • Vilka InPrint-bilder/foto och TAKK-tecken behöver vi som stöd?
  • Vilket lekmaterial är relaterat till orden?
  • Hur kan ett grafiskt ordnätverk se ut för dessa ord?
  • Under hur lång tidsperiod ska vi fokusera på dessa ord?
 • Sätt upp listor med ord t.ex. på insidan av ett skåp, och använd dessa i vardagssamtal med barnen. En lista i vid matbordet, en på toan osv. Se upp för visuellt buller, läs mer i avsnittet om tillgänglig lärmiljö i avsnittet om fysisk miljö.
 • Tydliggör viktiga processer i tänkande och tankeutveckling i visuella grafiska illustrationer för ordens relationer i ordnätverk. Hitta mönster, reflektera om vad som sticker ut eller inte stämmer. Uppmärksamma och bekräfta när barnet använder detta i problemlösning och analys i annat sammanhang.
 • Stimulera utveckling av kunskapsrelaterade och abstrakta ord som förekommer i nivå två i matrisen i föregående avsnitt och något i nivå tre t.ex. i experiment, faktaböcker, utflykter. Ett förslag är att inför utflykten planera vilka ord som ska finnas med. Kretslopp, hållbarhet, fukt, syre och påverka kan vara ord som kan finnas med när vi tillsammans letar fram maskar i jorden. Anpassa förklaringar för orden till barnets språkliga nivå, fota eller filma under utflykten. Ta med orden till förskolan och använd dem när ni minns och återberättar till filmen /fotosekvensen. Gör en bok där barnen ritar och förklarar ordens innehåll. Gör taxonomi.grafiskt ord-nätverk, eller venndiagram och resonera tillsammans med barnen.
 • Använd och uppmuntra barnen att använda de ord som du valt ut från högläsningen i en leksituation med lekmaterial som kopplas till temat i boken så att barnen får uppleva orden i leken.

Den planerade undervisningen i förskolan är självklart viktig, men samtal sker i alla situationer under dagen. Alla samtal har stor betydelse för barnens lärande. Detta avsnitt beskriver hur lärarens kommunikativa handlingar stimulerar ord och begreppsutveckling samtidigt som glädjen i språkandet tillsammans. I de tidiga åldrarna är leken grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Det är värdefullt när någon i arbetslaget följer eller leder lek och använder både planerad undervisning samt tillvaratar spontant uppkomna aktiviteter och intressen. En aktiv närvaro gör det möjligt att dessutom stödja kommunikationen mellan barnen i förskolan och även i skolan. Vuxnas närvaro kan också bidra till att uppmärksamma faktorer som begränsar leken.

Läraren är som språklig förebild ansvarig för att värdesätta alla barns språk och talutrymme lika mycket. Att få talutrymme signalerar att man är värdefull och värd att lyssnas på.

Alla aktiviteter under dagen kan stimulera språkutveckling när läraren fångar upp barnens språkliga trevare och initiativ. Ett sådant tillfälle är måltiden. Då kan vi utforska tillsammans hur man säger varsågod, tackar för maten eller säger att maten var god på olika språk.

Förutom att barnen behöver få språklig input av god kvalitet är också lärarens kunskap och förmåga till ett inkännande samspel och en lyhörd och responsiv dialogisk relation i det enskilda mötet med barnen en avgörande framgångsfaktor för barns språkutveckling.

Här följer beskrivning av kommunikativa handlingar för att uppnå ett inkännande samspel som ger barnet talutrymme. Flertal studier har visat att vuxna använder olika stilar i kommunikationen med barn. En vuxencentrerad kommunikationsstil där vuxen bestämmer samtalsämnet, verkar inte gynna språkutvecklingen. Barn använder mer verbala uttryck i sina yttranden och antalet turer i samtalet ökar när den vuxne samtalar kring barnets intressesfär och använder en barncentrerad kommunikationsstil. Språkutveckling äger rum som mest när läraren bjuder in till samtal genom att vara delaktig i barnens uppmärksamhetsfokus och använder en responsiv kommunikationsstil. Det innebär att läraren responderar/svarar på barnets verbala eller icke-verbala initiativ. Det kan vara genom att sätta ord på något som barnet tittar på, pekar på, rör vid eller ge respons på ett ljud/ ord som barnet säger eller visar med sitt kroppspråk. Det kan också vara att läraren sätter ord likt en sportkommentator på det som barnen gör och det som händer i leken just nu.

För att gå in och dela barnets uppmärksamhetsfokus arrangerar läraren en kommunikationstriangel där vuxen och barn växlar mellan att ha ögonkontakt med varandra och att titta gemensamt på det barnet har i sin intressesfär och samtalar om det.

En triangel som visar den vuxna och barnets gemensamma uppmärksamhetsfokus på ett objekt.

Gemensamt uppmärksamhetsfokus. Foto: Johnér Bildbyrå AB

När läraren kommenterar barnets verbala och ickeverbala initiativ till kommunikation, aktivitet, upplevelse eller känslor visar läraren barnet att ord är viktiga. Lärarens kommentar kan fungera som modellmening för barnet att använda längre fram. Den vuxne visar sitt intresse och sänker kravet på att barnet ska svara med ord direkt. Eftersom barnet inte behöver besvara någon fråga får barnet möjlighet att fundera en stund, fantisera vidare och får talutrymme att spontant utan krav returnera med ett påstående och kanske våga använda de ord läraren nyss yttrade.

Barn som är på tidig språklig nivå eller som har få eller otydliga kommunikativa signaler blir delaktiga i samtal när den vuxne använder teknikerna Uggla och Räva.

Uggla innebär att läraren

 1. Tittar på barnet och lyssnar efter om barnet säger något ord eller ljud
 2. Väntar en stund till och visar att du förväntar dig att barnet ska ta ett kommunikativt initiativ.
 3. Tolkar och bekräftar med ord, barnets initiativ eller intressesfär, ungefär som en sportkommentator. Använder ett lite långsammare taltempo en meningsbyggnad som ligger ett litet steg över barnets språkliga utvecklingsnivå. Gör paus mellan meningarna.

Räva innebär att läraren

 1. Arrangerar en situation som läraren tror kommer att väcka en reaktion hos barnet. Det kan vara att läraren gör något tokigt t. ex sätter barnets mössa på sitt huvud eller något som avviker kraftigt från en känd rutin, lek eller sång.
 2. Väntar och förväntar barnets kommunikativa respons.
 3. Tolkar och bekräftar barnets respons.

Lika viktigt som att stötta barns lek är att medvetet fungera som en god språklig modell för barnen, vilket kräver att lärare kontinuerligt utvecklar sin egen språkliga förmåga och språkkunskap genom att själv lyssna, diskutera, skriva och läsa olika typer av texter. Lärare behöver öka sin ordrikedom, öka meningslängden och öka meningarnas komplexitet i sina yttranden för att klara kravet att utveckla barnens språk.

Hur – exempel på hur undervisningen kan utformas

Ge alla barn talutrymme

 • Ge förutsättningar för barn på tidig utvecklingsnivå att komma i gång med lekar till exempel med tydligt stöd av vuxen samt av visuellt stöd och bildkartor med ord som är användbara i leken.
 • Bjud in till samtal genom att skapa en kommunikativ triangel och använda en responsiv kommunikationsstil. Använd strategierna Uggla och Räva och ackompanjera det du säger med TAKK (Tecken som alternativ eller kompletterande kommunikation).
 • Pek-prata med hjälp av en kommunikationskarta med bilder utformad efter lekens/situationens innehåll.
 • Fundera kring användning av frågor. Kommer den här frågan ändra tempot i leken eller att få barnen att lämna sitt lekfokus för att lyssna in dig? Ställ en fråga i taget och ge barnen tid att svara.
 • Organisera barnen i mindre grupper så att alla i gruppen ges tid att kommunicera

Kommentera barns kommunikativa initiativ t ex vid måltiden genom att förslagsvis:

 • beskriva ingredienser i favoriträtter.
 • prata om hur orden låter på olika språk.
 • prata om bordsskick, hur bestick används i olika kulturer
 • prata om vilken mat man äter vid olika högtider i olika länder.
 • prata om smaker, dofter och konsistenser.
 • prata om olika kategorier av ord så som frukter, grönsaker, bär, kryddor och redskap i köket.

Erbjud goda språkliga modeller/förebilder med ett rikt och komplext språk. Här är några exempel på att vara språklig förebild

 • Ersätt t.ex. - Ställ den där! med -Ställ tillbaka den röda brandbilen uppe på hyllan.
 • Använd mer komplext språk t.ex. -Att köra bilen neråt, var ju smart, då krockade den inte med lastbilen. - När vi går in i lekhuset, så blir vi inte blöta av regnet.
 • Ställ öppna frågor som t.ex. hur, på vilket sätt, jag undrar?

Bekräfta det barnet sagt genom att bygga ut till nästa nivå i språket med en mer avancerad mening eller ord:


Barnet säger

Läraren bekräftar och bygger ut


Ljudhärmande:
Brrum


1 - 2-ordsmening: Ja, bilen kör


1- ordsmening:
Bile


2 - 3-ordsmening: Bilen kör upp


3-ords mening:
Bile sö dä


4 - 6-ordsmening: Bilen kör upp för rampen

5 - 6-ordsmening:
Bile sö upp dä jampen fösst


Två meningar fogas ihop, lägger till ett nytt mer avancerat ord:
Bilen kör upp för rampen för att den ska stå på parkeringen.Lång mening:
Jag kör upp min bil på rampen nu för den ska stå där


Utvecklar barnets ”där”:
Ja, nu står den jämte traktorn och bakom taxin.

Lång mening:
Alltså kommer denna här och jag vill köra upp på parkeringen också med en till.


Lägger till några avancerade ord och utvecklar samtalet med en öppen fråga:
Här kommer traktorn och sen vill du köra upp men en långtradare också. Den här parkeringen är fullbelagd nu om vi jämför med den nedanför. Hur ska du göra för att få plats med långtradaren?

Planerad högläsning stödjer ord och begreppsinlärning. Dessutom stimuleras grammatisk utveckling och förmåga till social kommunikation och berättandeförmåga.

Det unika med högläsning som metod för språkstimulans, är att det textbaserade språket innehåller de kunskapsrelaterade ord, begrepp och komplexa grammatiska konstruktioner som förbereder barnen att förstå de texter och ord som skolspråket innehåller och som sällan används i vardagligt talspråk.

Högläsning är en av de viktigaste språkstimulerande metoderna i förskolan och har så många fördelar att den inte får prioriteras bort

"En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet där man kan hämta den sällsammaste av glädje."

- Astrid Lindgren

För att barnen ska ges tillgång till bokens språkstimulerande möjligheter är det viktigt att undervisningen med högläsning verkligen förbereds och planeras. När man väljer bok för högläsning behöver man tänka på att upp emot 95 % - 98 %, av orden ska vara kända för barnen för att de ska förstå innehållet i texten. Det innebär att en text med 500 ord får högst 10-15 ord vara okända.

Upprepad läsning av samma text gör att kunskapen om ordet befästs. Första gången barnet hör ordet, lärs bara vissa detaljer om ordet in t.ex. ordets ljudstruktur, skelett – rosett – toalett. Det är bättre med samma berättelse igen än en ny berättelse med samma ord. När berättelsen är bekant för barnen kan de rikta sitt fokus mot inlärning av innebörden i ordet. Sammanhanget i berättelsen ger ett mentalt nätverk av associationer och ledtrådar kring ordet som kopplar ihop ordet med många andra ord. Dialog och samtal kring orden och berättelsens innehåll är viktiga för att samla och synliggöra de här ledtrådarna.

Att läsa högt utan dialog med barnen har låg påverkan på språkutveckling/litteracitet. Att läsa med barnen, där barnen aktiveras i samtalet kring innehållet i boken, stimulerar barnens både språkliga och emotionella utveckling. Samtalen kring personernas upplevelser och känslor hjälper barnen att mer och mer förstå sin egen inre värld så väl som andras inre värld med känslor och tankar. Denna förmåga till mentalisering är en förutsättning för att barnet ska kunna anpassa sig till en samtalspartner i vardagligt språkande och berättande.

Barnens ordförråd blir starkare när de ord som förkommer i boken används i vidare sammanhang t.ex. när bokens innehåll och rekvisita används i leken, eller när vårdnadshavare läser samma bok med barnet på sitt modersmål.

För att ge alla barn möjlighet att närma sig boken, bearbeta och förstå textens innehåll tillsammans i dialog är en stödstruktur för läsförståelse till hjälp. Barn som har svårt med eller är ovana vid högläsning behöver en sådan stödstruktur för att komma in i bokens värld. Judith Langers litterära föreställningsvärldar beskriver en god läsares förhållningssätt vid läsning och är ett exempel på en sådan struktur. Vid läsning av faktatexter passar Adrienne Gears läsförståelsestrategier bättre.

Hur – exempel på hur undervisningen kan utformas

 • Planera högläsningsundervisningen utifrån de didaktiska frågorna (Vad? Varför? Hur?) och utgå från barns intresse och språkliga nivå.
 • Ge tid för läraren att läsa boken, först själv och sedan med arbetslaget. Gör anteckningar över egna reflektioner som blir till hjälp i samtalet med barnen.
 • Plocka ut exempelvis fem nya ord /begrepp som ska förklaras och bearbetas.
 • Var öppen för barnens förslag.
 • Var språklig modell, lär er TAKK-tecknet.
 • Samverka med vårdnadshavare som förklarar orden på modersmålet.
 • Planera för tillgänglig lärmiljö med t ex visuellt stöd, konkret material, val av lugn plats, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) samt planera för gruppstorlek som möjliggör att varje barn får taltid d.v.s. möjlighet att yttra sig i dialogen kring boken. Läs mer i avsnittet om tillgänglig lärmiljö bl a om möjlighet att använda de sju frågorna i planeringen.
 • Använd Polyglutt för att lyssna på berättelsen i förväg och skapa förförståelse på barns modersmål, om det finns andra behov av att få förförståelse, för att få olika sätt att lära som t.ex. TAKK.
 • Se om det finns möjlighet att ta hjälp av vårdnadshavare, för att ge förförståelse till bokens innehåll på barnens modersmål.
 • Använd läsförståelsestrategier för skönlitteratur/sagoböcker och för faktaböcker. En läsförståelsestrategi för barn på tidig utvecklingsnivå kan vara att använda sagolåda/sagopåse med konkreta föremål och teckenstöd.
 • Läs samma bok vid flera tillfällen efter varandra. Då får barnen höra orden i samma text-sammanhang flera gånger. Olika läsförståelsestrategier kan användas vid de olika tillfällena.
 • Efterarbeta genom att reflektera, dokumentera, planera hur lästillfället följs upp vid nästa högläsningstillfälle eller i annan aktivitet.

Strategier för Läsförståelse i förskolan

Läsförståelsestrategier för sagoböcker (skönlitteratur) av Judith Langer

Att börja med Utanför på väg in naturligt eftersom det handlar om att ge barnen för-förståelse. Men sedan spelar det inte så stor roll i vilken ordning de andra läsningarna/delarna hamnar. Man kanske också tar om någon föreställningsvärld vid flera tillfällen av boken.

 • Utanför på väg in. Gör en bildpromenad. Förklara sammanhanget. Sätt fart på fantasin, gör kopplingar och referenser till tidigare erfarenheter och berättelser. Hitta ledtrådar i bilderna. Fundera på hur det slutar. Läs texten och förklara där det behövs. Ta ut 5 ord, något talesätt/uttryck som är nya. Barnen får hem dem. Vårdnadshavarna förklarar ordenför barnet på modersmålet.
 • Röra sig därinne. Läsning med strategiska avbrott där handlingen kräver tolkning, så kallade lässtopp. Under lässtoppet diskuteras begrepp och bilders och texters innehåll, struktur eller händelseförlopp.
 • Jämföra med den egna världen. Dra slutsatser om vad bokens innehåll kan betyda i barnens eget liv. ”När jag läser det här kommer jag att tänka på en sak som jag själv varit med om.”, ”Den här - - Den här berättelsen tycker jag liknar en annan historia som vi läst…. - Det här tänker jag att man skulle kunna använda så här… Lässtoppen kan också innebära att vissa förlopp dramatiseras för att förstås bättre av barnen.
 • Gå ur föreställningsvärlden. Göra inferenser, (exempel på inferens: Grodan satt på ett blad. En fisk simmade under bladet. De logiska samband som kan dras mellan de två meningarna – att grodan befinner sig ovanför fisken – och att båda befinner sig vid något vattendrag eller sjö.) vad menade författaren med det, varför slutade det så…Vad var viktigt? Känner vi igen detta i någon annan bok?

Läsförståelse strategier för faktatexter (sakprosa) av Adrienne Gear

Läraren kan följa den ordning som anges här:

 • Zooma in – hitta infon i olika textrutor och hur det hänger ihop med bilderna
 • Ställa frågor-göra inferenser - ställa frågor och samtala om ”tomrummen”, det som inte står direkt utskrivet i texten.
 • Avgöra vad som är viktigt - läraren sammanfattar tillsammans med barnen vad som är viktigt
 • Göra kopplingar – det barnen redan vet kopplas till denna nya information (fjärilarnas livscykel kopplar vi till grodboken som vi läste tidigare etc)
 • Transformera – hur ändras våra tankar och åsikter efter att vi fått den här nya informationen

Språkpromenad

På skolverkets webbplats hittar du en film om språkpromenad och hur du kan arbeta med ordförrådet med alla sinnen.


Lektips

Här får du tips för att komma igång med lekar.


Forskning

Forskningsöversik av Anna-Eva Hallin


Högläsning

Planera högläsning utifrån de didaktiska frågorna.


Skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan. Läs mer i forskningsartikel från Skolverket


Inspiration och stöd kring samtal om text i förskolan

Bygga ordförråd i förskolan

Beck, I. L., McKeown, M. G., & Lucan, L. (2013). Bringing words to life: Robust vocabulary instruction (2nd ed.). New York, NY: The Guilford Press

Bjar, L., & Liberg, C. (red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur

Hallin, A. E., & Reuterskiöld, C. (2021). Värt att veta om språkstörning. Stockholm: Natur & Kultur

Leo, K. & Svensson, C. (2021). När orden inte räcker till. En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning. Kristianstad: Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning

Nilsson, A., & Winquist, L. (2018). Hjärnsmart lärande – Minnet. Malmö: NA Förlag

Pihlgren, A. S. (2020). Läsa, skriva, räkna i förskolan – ett undervisande förhållningssätt. Stockholm: Natur & Kultur.

Sjöberg, C. (2018) Språklekar i förskolan. Stockholm: Gothia Kompetens

Kommunikativa handlingar och strategier i lek och rutinsituationer

Björk-Willén, P. (2022). Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola. En kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Ifous rapportserie 2022:1. Stockholm: Ifous43 Andersson, 2002.

Center on the Developing Child, Harvard University, Developing Child

Larsson, K. (2016). Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskola, skola och hemma. Stefan Hertz utbildning AB förlag.

Larsson, K. (2019). Språklig förebild i förskolan. Stockholm: Gothia kompetens

Skolverket. (2018a). Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2018b). Läroplan för förskolan. Lpfö 18.Stockholm: Skolverket. Läroplan för förskolan

Thunberg, G., Carlstrand, A., Claesson, B., & Rensfeldt Flink, A. (2011). KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Göteborg: DART.

Tomasello, M. & Farrar, M.J. (1986). Joint Attention and Early Language. Child Development Vol. 57, No. 6, pp. 1454 - 1463.

Planerad högläsning, vad och varför?

Björk-Willén, P. (2022). Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola. En kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Ifous rapportserie 2022:1. Stockholm: Ifous.

Hallin, A. E., & Reuterskiöld, C. (2021). Värt att veta om språkstörning. Stockholm: Natur & Kultur.28 Sterner & Lundberg, 2010.

Heimer, M. (2020). Den betydelsefulla högläsningen. Lund: Studentlitteratur

Horst, J. S., Parsons, K. L., & Bryan, N. M. (2011). Get the story straight: Contextual repetition promotes word learning from storybooks. Frontiers in Psychology, 2. DOI: 10.3389/fpsyg.2011.00017

Hu Hsuch-chao, M. & Nation, P. (2000). Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension. Reading in a Foreign Language, 13(1), p 403-430.

Lindgren, A. Vi husmödrar 1956:10. https://www.astridlindgren.com/sv/astrid-lindgren Hämtad 220530.

Munro, N., Baker, E., McGregor, K., Docking, K., & Arculi, J. (2012). Why word learning is not fast. Frontiers in Psychology, 3:41. doi: 10.3389/fpsyg.2012.00041

Pihlgren, A. S. (2020). Läsa, skriva, räkna i förskolan – ett undervisande förhållningssätt. Stockholm: Natur & Kultur.

Strategier för läsförståelse

Heimer, M. (2020). Den betydelsefulla högläsningen. Lund: Studentlitteratur

Pihlgren, A. S. (2020). Läsa, skriva, räkna i förskolan – ett undervisande förhållningssätt. Stockholm: Natur & Kultur

 • Publicerad: 27 okt 2022
 • Senast uppdaterad: 8 nov 2022
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

17 okt 2022 16:12
Att utveckla språk och tal i tidiga åldrar
Det finns flera teorier och beskrivningsmodeller om hur barns typiska språkutveckling ser ut. Språkpyramiden hjälper oss förstå att grunden för att s...
27 okt 2022 14:27
Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan
Betydelsen av att stimulera barns språkliga medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den tidiga läs- och skrivutvec...
27 okt 2022 13:57
Utveckla berättarförmågan i förskolan
Förmågan att berätta och förstå berättelser är viktigt för en positiv läs- och skrivutveckling. En ordrik miljö måste innehålla återkommande berättar...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
26 sep 2022 11:58
Hon är huvudtalare på Europeiska språkdagen
Den 26 september firas den Europeiska Språkdagen – med syfte att lyfta fram språk- och språkutveckling i alla europeiska länder. Jönköping visar fram...
Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...
Aktuellt just nu
19 apr 2023 07:16
De har språket i fokus - möt språkpedagogerna Mari, Lina och Malin
I höstas började de första språkpedagogerna på våra grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun. Det är en ny roll och extra resurs som ingår i den...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
25 maj 2023 12:00
Lilla snigel akta dig.... så att du inte försvinner
På de flesta förskolor finns en gemensam sångrepertoar. Lilla snigel, Imse Vimse spindel, Blinka lilla stjärna, Här kommer Pippi Långstrump och En el...
Språkutveckling genom musik
2 dec 2022 15:21
Ljus(d) i mörker
Nu ska jag berätta om hur en grå, blöt novemberutevistelse förvandlades och blev ljusare tack vare kreativt skapande med rim, musik och glada barn.
Språkutveckling genom musik
29 sep 2023 07:19
Spela instrument för språkets skull!
Att spela rytminstrument är att ljudsätta en rörelse. När man spelar rytminstrument så hör man hur mycket muskelstyrka/kraft man använder, man hör oc...