Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan

Betydelsen av att stimulera barns språkliga medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den tidiga läs- och skrivutvecklingen.

Barn som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter ges bättre förutsättningar om de har fått undervisning i fonologisk medvetenhet, jämfört med om de inte får det. Fonologisk medvetenhet innefattar medvetenhet om den ljudmässiga sidan av exempelvis ord, stavelser och språkljud (fonem). Nyckeln till framgång är att undervisningen har struktur och regelbundenhet, och att undervisningens kvalitet är viktigare än kvantitet.

Om man frågar barn vilket ord som är längst, tåg eller tennisracket, så kommer några barn som har medvetenhet om ordets ljudstruktur svara med ordet tennisracket. Andra barn kommer att svara med ordet tåg, eftersom de föreställer sig det långa tåget och alltså inte kan bortse från ordets semantiska, innehållsmässiga, innebörd.

För att barn ska förändra sin uppmärksamhet på ordens innehåll till att bli uppmärksamma på hur ljuden låter (ordens ljudstruktur) är ramsor med rim, att skilja på långa och korta ord, samt att markera stavelser i orden (ex stavelseklapp) till hjälp. Rim och ramsor är en viktig del av vår språkliga tradition och kultur men forskning har visat att rimfärdighet har
ett svagt samband med läsfärdighet. Den språkliga medvetenhet som barn behöver omfattar betydligt mer. Därför behöver förutsättningar ges så att barn förmår uppmärksamma språkljuden. Det handlar om att jämföra ord som rimmar för att på så sätt urskilja att något av språkljuden i de båda rimmande orden skiljer sig åt, koppla språkljud till symbol, att identifiera språkljud i början av ord, att identifiera hur många ord en kort mening innehåller och så småningom även ingående språkljud i korta ord.

Nyckeln till framgång i undervisningen med fokus på språklig medvetenhet är att kvalitet är viktigare än kvantitet och att undervisningen har struktur och regelbundenhet. Resultatet av en randomiserad svensk studie, där deltagande barn lottades till kontrollgrupp respektive interventionsgrupp, visade att 20 minuters strukturerad undervisning i språklig medvetenhet dagligen under 6 veckor, gav bättre resultat än traditionella språksamlingar utifrån temaområde utspridda över tid (kontrollgruppen).

Studien genomfördes med barn som var fyra respektive fem år. Resultatet höll i sig även när läsförmågan undersöktes i årskurs två. De barn som befunnit sig i riskzon för framtida läs- och skrivsvårigheter vid fyra års ålder hade störst nytta av undervisningen. Studien resulterade i undervisningsmaterialet TIFT (Tidig fonologisk träning i förskolan). Syftet med TIFT är att underlätta mötet med den fonemiska medvetenheten även för barn som har en extra stor utmaning i sin språkutveckling.

Undervisningsmaterialet Före Bornholmsmodellen – Språklekar i förskolan är en sammanställning av förskolornas tidigare kända språklekar och övningar som systematiserats i materialet för att användas planmässig med sikte på att stärka alla förskolebarns språkliga medvetenhet. Materialet har sin utgångspunkt i Ingvar Lundberg och kollegors vetenskapliga studie från 1988, tillsammans med senare forskning. Tanken är att lekarna sedan ska följas upp av de språklekar som presenteras i Bornholmsmodellen - Språklekar i förskoleklass.

Hur - exempel på hur undervisningen kan utformas

 • Arbeta systematiskt med undervisning för språklig medvetenhet. Ex på modeller och material för systematiskt arbete med fokus på språklig medvetenhet
 • TIFT (Tidig fonologisk träning i förskolan) eller
 • Före Bornholmsmodellen. Ordna gärna en Bornholms-låda där sagoböckerna, ramsorna och bilderna som används vid samlingarna kan förvaras.
 • Som komplement till ovanstående två metoder kan Praxismaterialet användas. Det är ett alfabet som ger visuellt stöd för hur bokstavssymbolen ljudas och artikuleras.
 • Fundera kring hur den tillgängliga lärmiljön kan inspirera till barnens eget experimenterande med ordens och bokstävernas ljudstruktur. Se upp för visuellt buller, läs mer i avsnittet om tillgänglig lärmiljö i avsnittet om fysisk miljö.
 • Bjar, L., & Liberg, C. (red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.
 • Hellquist, B. (2016) Praxis – helt paket. Lund: Studentlitteratur.
 • Lundberg, I., Frost, J., & Petersen, O.P. (1988) Effects of an extensive program for stimulating phonological awareness in preeschool children. Reading Research Quarterly, 33, 263-284.
 • Lundberg, I., Rydkvist, M., & Strid, A. (2018). Bornholmsmodellen: språklekar i förskoleklass. (3 uppl.). Stockholm: Natur & kultur.
 • Sterner, G. & Lundberg, I. (2010.) Före Bornholmsmodellen: språksamlingar i förskolan. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Wolff, U. (2017). Fonologisk medvetenhet. Göteborgs Universitet. Lärportalen Skolverket. (hämtad den 220518 från Lärportalen Skolverket
 • Wolff, U. (2020) TIFT Tidig fonologisk träning i förskolan. Hogrefe Psykologiförlaget AB
 • Publicerad: 27 okt 2022
 • Senast uppdaterad: 28 okt 2022
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

17 okt 2022 16:12
Att utveckla språk och tal i tidiga åldrar
Det finns flera teorier och beskrivningsmodeller om hur barns typiska språkutveckling ser ut. Språkpyramiden hjälper oss förstå att grunden för att s...
27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Att ha ett aktivt ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när man ska prata, berätta, skriva och läsa. Det...
27 okt 2022 13:57
Utveckla berättarförmågan i förskolan
Förmågan att berätta och förstå berättelser är viktigt för en positiv läs- och skrivutveckling. En ordrik miljö måste innehålla återkommande berättar...

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
26 sep 2022 11:58
Hon är huvudtalare på Europeiska språkdagen
Den 26 september firas den Europeiska Språkdagen – med syfte att lyfta fram språk- och språkutveckling i alla europeiska länder. Jönköping visar fram...
Aktuellt just nu
15 aug 2023 07:13
Marie och Hanna – två språkpedagoger i förskolan
Marie Lindström och Hanna Eklund är båda språkpedagoger i förskolan sedan oktober i fjol. Marie på Öxnehaga förskoleområde och Hanna på Hovslätts för...
Aktuellt just nu
19 apr 2023 07:16
De har språket i fokus - möt språkpedagogerna Mari, Lina och Malin
I höstas började de första språkpedagogerna på våra grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun. Det är en ny roll och extra resurs som ingår i den...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
25 maj 2023 12:00
Lilla snigel akta dig.... så att du inte försvinner
På de flesta förskolor finns en gemensam sångrepertoar. Lilla snigel, Imse Vimse spindel, Blinka lilla stjärna, Här kommer Pippi Långstrump och En el...
Språkutveckling genom musik
2 dec 2022 15:21
Ljus(d) i mörker
Nu ska jag berätta om hur en grå, blöt novemberutevistelse förvandlades och blev ljusare tack vare kreativt skapande med rim, musik och glada barn.
Språkutveckling genom musik
29 sep 2023 07:19
Spela instrument för språkets skull!
Att spela rytminstrument är att ljudsätta en rörelse. När man spelar rytminstrument så hör man hur mycket muskelstyrka/kraft man använder, man hör oc...