Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

De går rekryteringsutbildning för blivande rektorer

19 feb 2024 08:48

Aktuellt just nu

Just nu läser 16 medarbetare rekryteringsutbildningen för blivande rektorer på distans vid Linnéuniversitetet. Syftet är att få en inblick, insikt och förståelse för skolledaruppdraget.

Gruppbild på nio personer.

Nio av medarbetarna som just nu läser rekryteringsutbildningen för blivande rektorer.

Deltagarna som läser rekryteringsutbildningen började hösten 2023. I april 2024 avslutar de sina studier och utbildningen är en viktig del i utbildningsförvaltningens strävan efter att hitta skickliga ledare som vill bli framtidens rektorer. Charlotte Olsson, utbildningschef för grundskolan utvecklar resonemanget;

– Framtidens ledare för Jönköpings kommuns grundskola finns framför allt i vår lärarkår inom grundskolans organisation oavsett vilken verksamhet du arbetar inom. Vi vill uppmuntra och hitta skickliga ledare i klassrummet att utvecklas i en riktning till det roliga uppdraget som rektor i vår kommun.

Rekryteringsutbildningen hjälper oss att lotsa medarbetare som gärna kliver in i ett rektorsuppdrag och tar med sig alla goda erfarenheter av hög kvalitet på undervisning.

Vad hoppas du att rekryteringsutbildningen ger för effekter?

– Att du som lärare i vår organisation känner att vi satsar på dig och din kompetensutveckling för att du ska kunna leda den skola på det sätt som du tror på är framgångsrikt för alla våra elevers bästa.

Men även fler lärare som direkt antar ett rektorsuppdrag och för med sig sin kunskap om god undervisningskvalitet och fokus på en tillgänglig skola för alla elever.

Vad säger nuvarande deltagare?

Årets deltagare har nu gått mer en hälften av sin utbildningen. Vad tycker de om utbildningen och har den motsvarat deras förväntningar? Vi bad tre av deltagarna att berätta mer:

Johanna Melinder

Porträttfoto på Johanna Melinder.

Johanna Melinder, förskollärare på Öxnehaga förskoleområde.

Johanna Melinder, varför läser du rekryteringsutbildningen?

– Jag har arbetat som förskollärare i 17 år och har under flera år arbetat med utvecklingsarbete på förskolan och varit processledare för kollegialt lärande. Jag brinner för barns rätt till utveckling och ett lustfullt lärande samt för personalens driv att ständigt reflektera över och förbättra sin undervisning. Jag var nyfiken på att få veta mer om ledarens roll i detta arbete, vilka möjligheter och utmaningar finns i att organisera en verksamhet som i slutändan ska göra skillnad för varje barn.

Vad hade du för förväntningar på rekryteringsutbildningen innan du började studera?

– Jag förväntade mig att få mer insikt i och kunskap om rektorns uppdrag som pedagogisk ledare och andra ansvarsområden. Om framgångsfaktorer när man ska leda och organisera en verksamhet samt vilka försättningar som kan behövas inom olika delar för att bedriva utvecklings och förändringsarbete.

Hur vill du beskriva rekryteringsutbildningens kvalitet?

– Jag upplever att utbildningen är väl genomtänkt och att förståelsen och lärandet sker succesivt utifrån olika delmoment i kursen. Det är relevant litteratur att läsa inför varje föreläsningstillfälle och alla föreläsningar innehåller också möjlighet till diskussion mellan deltagarna. Det är positivt att växla teori och praktik, så som att genomföra intervjuer med rektorer som man kan koppla till teorin.

Vad har hittills varit mest intressant och lärorikt i rekryteringsutbildningen?

– Det har varit intressant att få mötas mellan skolformerna. I diskussioner får man en ögonöppnare för hur andra verksamheter kan se ut och fungera, vissa saker är lika medan andra fungerar på helt annat sätt. Ledarens roll i det systematiska kvalitetsarbetet har också varit intressant att titta närmre på och hur man skapar förutsättningar för att bedriva SKA och kollegialt lärande. De intervjuer vi hittills fått göra med rektorer har varit mycket givande.

Hur kommer du ha nytta av rekryteringsutbildningen?

– I närtid kommer jag ha nytta av de kunskaper jag fått om organisatoriska förutsättningar samt insamling av data och analys vid förändringsbehov. Jag har sedan tidigare kunskap om att bedriva systematiskt kvalitetsarbete, men nu har jag fått ett bredare perspektiv på det och vilka delar som hänger ihop för att allt ska fungera och på sikt leda till högre kvalité i utbildningen. Jag har även fått större insikt i styrkedjans olika funktioner och hur allt behöver hänga samman. Skolledarna är en viktig länk i kedjan.

Hur upplever du förutsättningarna för att läsa rekryteringsutbildningen?

– Det har fungerat bra att läsa samtidigt som man arbetar, men det är en del moment som ska genomföras så det gäller att planera sin studietid i förväg. Jag tycker ändå att jag fått goda förutsättningar ifrån min rektor då jag fått viss lästid till förfogande. Jag har även fått tid för att vara med på alla föreläsningar och seminarier. En fördel är att de flesta utbildningsträffarna sker digitalt vilket gör att man slipper restiden.

Kommer du söka skolledartjänster i Jönköpings kommun?

– Jag kan tänka mig att prova på någon form av ledartjänst i framtiden.

Vill du rekommendera rekryteringsutbildningen för andra som är intresserade av att bli skolledare?

– Ja, verkligen. För den som är nyfiken ger utbildningen en möjlighet att få inblick i vad skolledarens roll kan innebära. Den ger ökad förståelse för både de utmaningar och möjligheter en rektor ställs inför i sitt uppdrag och man får tid att reflektera över vad det kan innebära för en själv.

Tove Buskas

Selfie på Tove Buskas.

Tove Buskas, lärare på Sandagymnasiet.

Tove Buskas, varför läser du rekryteringsutbildningen?

– Jag blev erbjuden att gå den och blev nyfiken på denna del av skolvärlden. Sedan tänker jag att kunskap aldrig väger tungt; det är alltid roligt att lära sig nya saker. Att få ökad förståelse för vad som sker utanför klassrummet för att bedriva skola och undervisning är också en av anledningarna.

Vad hade du för förväntningar på rekryteringsutbildningen innan du började studera?

– Jag förväntade mig en relativt krävande kurs, då det är vad jag har hört om denna utbildning tidigare (olika lärosäten bedriver den lite olika, ska tilläggas). Samtidigt har jag hört att de som gått utbildningen har uppskattat den, och fått nya insikter. Jag förväntar mig också att kursen också ska ”hjälpa till” att besvara frågan om detta är någonting man vill arbeta med eller ej.

Hur vill du beskriva rekryteringsutbildningens kvalitet?

– Jag skulle beskriva den som god, men som sagt stoffrik och relativt tidskrävande. Den går dock på låg fart (ca 12 %), men min upplevelse är att det är tur att jag läste mycket av litteraturen under sommaren, då jag också arbetar heltid. Föreläsningarna har varit intressanta än så länge, och examinationerna varierande. Flera delar av kursen innebär intervjuer, observationer och skuggning, vilket ger en intressant inblick i yrkets vardag.

Vad har hittills varit mest intressant och lärorikt i rekryteringsutbildningen?

– Svårt att avgöra, men några saker jag verkligen har med mig är utmaningarna med den dubbla styrningen, etiska dilemman och ledarskap. Personligen tycker jag nog att SKA-arbete och det ”hållbara ledarskapet”, och vad det innebär varit mest intressant. Att skugga en rektor under en dag gav också nya infallsvinklar kring vad vardagen faktiskt består av.

Hur kommer du ha nytta av rekryteringsutbildningen?

– Jag kommer ha med mig ökade insikter kring varför vissa saker inte går eller går att genomföra, skollagen, syftet med SK-arbete och varför det är så pass viktigt, ökad insikt om ledarskapets roll och utmaningar. Oavsett om man väljer att arbeta som skolledare i framtiden eller ej, så är kursen matnyttig.

Hur upplever du förutsättningarna för att läsa rekryteringsutbildningen?

– Helt okej men samtidigt tror jag att förutsättningarna kan förbättras en del. Det är klart att det skulle förenkla om man kunde få gå ner i tjänst under tiden man läser den (motsvarande kursens fart), då många som läser den också är i småbarnsåldern med barn hemma vilket gör att det är svårt att frisätta tid hemma. Samtidigt har jag fått dagar att arbeta med kursen hemifrån när jag bett min rektor om det.

Kommer du söka skolledartjänster i Jönköpings kommun?

– I nuläget arbetar jag som lärare på Sandagymnasiet, men vad som sker i framtiden får vi se.

Vill du rekommendera rekryteringsutbildningen för andra som är intresserade av att bli skolledare?

– Absolut. Är man intresserad av detta yrke så skulle jag varmt rekommendera att gå denna utbildning först!

Karin Swenning

Karin Swenning

Karin Swenning, biträdande rektor på Öxnehaga skolområde.

Karin Swenning, varför läser du rekryteringsutbildningen?

– Jag läser rekryteringsutbildningen av nyfikenhet och ett intresse av att vidareutveckla mig. Anledningen till att jag ville läsa och valde att be min rektor göra en intresseanmälan var att jag var intresserad av att lära mig mer om skolledaruppdraget. Jag ville få en större inblick och förståelse för uppdraget och se om det var något för mig att gå vidare med. Samtidigt såg jag det som en möjlighet att utveckla mig, lära mig mer om pedagogiskt ledarskap, skolutveckling och kvalitetsarbete.

Vad hade du för förväntningar på rekryteringsutbildningen innan du började studera?

– Mina förväntningar inför starten av rekryteringsutbildningen var att få en inblick i rektorsuppdraget. Få en tydligare bild av vad som förväntas av en skolledare, få kunskap, förberedelse och utveckla förmågor inför ett eventuellt rektorsuppdrag.

Hur vill du beskriva rekryteringsutbildningens kvalitet?

– Rekryteringsutbildningen håller en hög kvalitet där litteratur, uppgifter, diskussioner och föreläsningar blandas. Den motsvarar de förväntningar som jag hade inför utbildningen.

Vad har hittills varit mest intressant och lärorikt i rekryteringsutbildningen?

– Centrala delar i rekryteringsutbildningen är den politiska styrningen, rektors pedagogiska ledarskap, skolutveckling, förbättringsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.

Inför och mellan samtliga kurstillfällen så förväntas det att vi förberett oss och läst aktuell litteratur. Föreläsningarna som vi fått ta del av har varit mycket intressanta, givande och gett oss olika perspektiv. Vi är indelade i olika basgrupper där vi vid de olika kurstillfällena redogör och presenterar olika uppgifter. I basgrupperna representerar vi olika skolformer, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Att få ta del av de andras olika perspektiv och tankar är mycket lärorikt. En intressant och givande del i utbildningen har varit att sätta sig in i hur styrkedjan i den kommunen som man är verksam i är utformad. Andra intressanta och givande delar har varit att genomföra intervjuer med rektorer om rektors pedagogiska ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Vi kommer även genomföra en skuggning av en rektor med fokus på hur rektorn ledare skolutveckling, vilket jag ser fram emot.

Hur upplever du förutsättningarna för att läsa rekryteringsutbildningen?

– Förutsättningarna som ges för att läsa rekryteringsutbildningen upplever jag är bra. Utbildningen är på en låg studietakt, för att man ska kunna läsa vid sidan av sitt ordinarie arbete. Utbildningen är på distans. Förutom ett internat vid uppstart och ett internat vid avslut av utbildningen så är det sex kurstillfällen som är via Zoom. Kostnaden för kurslitteratur, internat, hemstudier och seminariedagar står central förvaltning för. Övrig studietid sker i överenskommelse mellan mig och min rektor. Men visst är det så att man får lägga in en del egen tid i studierna.

Kommer du söka skolledartjänster i Jönköpings kommun?

– Efter att min intresseanmälan skickades in så dök det upp en intressant tjänst som biträdande rektor i kommunen. Jag bestämde mig för att söka, blev kallad på intervju och blev sedan erbjuden tjänsten. Så samtidigt som jag fick besked om att jag var antagen till rekryteringsutbildningen så tackade jag ja till tjänsten som biträdande rektor. Detta har gjort att jag läser rekryteringsutbildningen parallellt med att jag påbörjat mitt nya uppdrag som biträdande rektor. Att jag läser samtidigt som jag gått in i skolledaruppdraget har gett mig möjligheten att applicera litteraturen, föreläsningarna och all annan kunskap direkt in i uppdraget.

– Nyttan av att läsa rekryteringsutbildningen inför eller som för min del vid starten av en skolledartjänst blir därför tydlig och direkt. Syftet med utbildningen (politiska styrningen, rektors pedagogiska ledarskap, skolutveckling, förbättringsarbete och systematiskt kvalitetsarbete) har gett mig ökad förståelse och insikt av uppdraget.

Vill du rekommendera rekryteringsutbildningen för andra som är intresserade av att bli skolledare?

– Jag kan absolut rekommendera andra att söka rekryteringsutbildningen om man är intresserad av att bli rektor. Den ger som sagt inblick och fördjupad kunskap kring rektorsuppdraget.

Sedan 2017 har Jönköpings kommun erbjudit en rekryteringsutbildning för blivande skolledare som vänder sig till dig som är förskollärare eller lärare och som bedöms vara potentiellt skicklig skolledare. Den ger dig som deltagare en insikt och förståelse för skolledaruppdraget i syfte att du ska vilja bli skolledare i Jönköpings kommun.

Framtidens utbildningar

I februari 2024 startar en ny rekryteringsutbildning som pågår fram till november 2024. Under hösten hoppas vi att kunna erbjuda ytterligare ett utbildningsstart. Detta är dock i skrivande stund inte klart än.

Dela sidan
Kontaktperson

Mattias Erliden
Verksamhetsutvecklare
mattias.erliden@jonkoping.se

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
10 feb 2023 08:58
Ny start för rekryteringsutbildning för blivande skolledare
Är du intresserad av att bli en av årets deltagare? Läsåret 2023-2024 erbjuder professionsprogrammet Skolverkets rekryteringsutbildning för blivande ...
Aktuellt just nu
12 mar 2024 11:38
Unikum - vad, hur, när och varför?
Unikum är vår nya lärplattform i Jönköpings kommun och först ut att börja använda den blir grundskolan och fritidshemmet i januari 2025, för att seda...
Aktuellt just nu
30 jan 2024 16:32
Stort intresse att lära sig mer om särskild begåvning på konferens
Jönköpings kommuns konferens om särskild begåvning som ägde rum på Elmia den 25 januari lockade många deltagare både från Jönköping och andra kommune...